за Христос

4Царе 8:7-15   

7 Болестта на сирийския цар Венадад
Елисей отиде в Дамаск. А сирийският цар Венадад беше болен; и му известиха: Божият човек дойде тук.
8 Царят каза на Азаил: Вземи подарък в ръката си и иди да посрещнеш Божия човек, и се допитай чрез него до Господа: Ще оздравея ли от тази болест?
9 И Азаил отиде, за да го посрещне, като взе със себе си подарък от всяко благо от Дамаск, четиридесет камилски товари; дойде, застана пред него и каза: Синът ти Венадад, сирийският цар, ме прати при теб и попита: Ще оздравея ли от тази болест?
10 Елисей му отговори: Иди, кажи му: Непременно ще оздравееш от болестта. Обаче, Господ ми яви, че непременно ще умре.
11 И втренчи погледа си в Азаил, без да мръдне, докато онзи се засрами; и Божият човек заплака.
12 А Азаил попита: Защо плачеш, господарю мой? А той отговори: Защото зная колко зло ще сториш на израелтяните: укрепленията им ще предадеш на огън, младежите им ще избиеш с меч, малките им деца ще смажеш и бременните им жени ще разпориш.
13 Азаил каза: Но какво е слугата ти, кучето, за да извърши това голямо дело? Елисей отговори: Господ ми яви, че ти ще царуваш над Сирия.
14 Тогава Азаил си тръгна от Елисей, дойде при господаря си и той го запита: Какво ти каза Елисей? Азаил отговори: Каза ми, че непременно ще оздравееш.
15 А на другия ден взе завивката и като я натопи във вода, разпростря я по лицето му, така че царят умря. А вместо него се възцари Азаил.
4Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25