за Христос

4Царе 17   

1 Цар Осия и пленяване на Израел от Асирия
В дванадесетата година на Юдейския цар Ахаз в Самария над Израел се възцари Осия, син на Ила, и царува девет години.
2 Той върши зло пред Господа, обаче не както Израелевите царе, които бяха преди него.
3 Срещу него излезе асирийският цар Салманасар, на когото Осия стана слуга, като му плащаше данък.
4 А след време асирийският цар откри заговор, подготвен от Осия, защото той беше пратил хора до египетския цар Сов и не му беше платил данъка, както беше правил всяка година; затова Салманасар го затвори и върза в тъмница.
5 Асирийският цар опустошаваше цялата земя и като отиде в Самария, я обсаждаше три години.
6 В деветата година на Осия асирийският цар превзе Самария, отведе Израел в плен в Асирия и ги засели в Ала и Авор при реката Гозан и в мидските градове.
7 А това стана, защото израелтяните бяха съгрешили пред Господа, своя Бог, Който ги изведе от Египетската земя, изпод ръката на египетския цар фараон, като бяха почитали други богове
8 и бяха следвали установените обичаи на народите, които Господ прогони пред израелтяните, както и наредбите, които Израелевите царе узакониха.
9 Израелтяните бяха вършили скришно дела, които не бяха праведни пред Господа, техния Бог, и си бяха строили високи места във всичките си градове, от стражарска кула до укрепен град.
10 Също си бяха издигали кумири и ашери върху всеки висок хълм и под всяко зелено дърво;
11 и там бяха ходили по всички високи места, както народите, които Господ прогони пред тях, и бяха вършили зли дела, с които разгневиха Господа,
12 и бяха служили на идолите, за които Господ им беше казал: Не вършете това.
13 Но пак чрез всички пророци и ясновидци Господ беше предупреждавал Израел и Юдея: Върнете се от греховните си пътища и пазете Моите заповеди и наредби изцяло според закона, който дадох на бащите ви и който ви пратих чрез слугите Си, пророците.
14 При все това те не бяха послушали, а бяха закоравили врата си, както врата на бащите им, които не повярваха на Господа, своя Бог.
15 Бяха отхвърлили наредбите Му и завета, който сключи с бащите им, и заявленията, с които им заявяваше, и бяха последвали идолите и станали суетни, и бяха последвали народите около тях, за които Господ им беше заповядал да не правят като тях.
16 И бяха изоставили всички заповеди на Господа, своя Бог, и си бяха направили лети телета и ашери, и се бяха кланяли на цялото небесно множество, и бяха служили на Ваал.
17 Те бяха превеждали синовете и дъщерите си през огъня, бяха правели магии и гадаели, и предавали себе си да вършат зло пред Господа, така че бяха Го разгневявали.
18 Затова Господ се разгневи много против Израел и ги отхвърли от лицето Си; остана само Юдовото племе.
19 А и Юда не беше опазил заповедите на Господа, своя Бог, а бяха ходили в установените обичаи, които Израел беше въвел.
20 И така, Господ отхвърли целия Израелев род, унижи ги и ги предаде в ръката на грабителите, докато ги отхвърли от лицето Си.
21 Защото отцепи Израел от Давидовия дом; и те направиха Еровоам, Наватовия син, цар; а Еровоам оттегли Израел, за да не следват Господа, и ги подтикна да извършат голям грях.
22 Израелтяните бяха следвали всички грехове, които Еровоам извърши; не се отказаха от тях,
23 докато Господ не отхвърли Израел от лицето Си, както беше говорил чрез всичките Си слуги, пророците. Така Израел беше отведен от своята земя в Асирия, където е и до днес.
24 Тогава асирийският цар доведе народ от Вавилон, от Хута, от Ава, от Елат и от Сефаруим и ги засели в самарийските градове вместо израелтяните; и те покориха Самария и се заселиха в градовете й.
25 А в началото на заселването си там те не се бояха от Господа; затова Господ прати между тях лъвове, които убиваха някои от тях.
26 По тази причина те говориха на асирийския цар: Хората, които ти пресели и въдвори в самарийските градове, не знаят начина на служене на местния Бог, затова Той прати лъвове между тях и те ги убиват, понеже не знаят начина на служене на местния Бог.
27 Тогава асирийският цар заповяда: Заведете там един от свещениците, които пленихме оттам; нека идат пак и да се заселят там, и свещеникът нека ги научи как да служат на местния Бог.
28 И така, един от свещениците, които те бяха пленили от Самария, дойде, засели се във Ветил и ги поучаваше как да се боят от Господа.
29 Обаче хората от всеки народ поставиха свои богове - хората от всеки народ в градовете, където живееха, и ги сложиха в капищата по високите места, които самаряните бяха построили.
30 Вавилонските мъже поставиха Сокхот-венот, хутайските мъже - Нергал, ематските мъже - Асима,
31 авците - Ниваз и Тартак, а сефаруимците горяха децата си на огън за своите богове Адрамелех и Анамелех.
32 Така те се бояха от Господа и си поставиха свещеници за високите места от всякакъв народ между тях, които служеха за тях в капищата по високите места.
33 Бояха се от Господа и служеха на своите богове според обичая на народите, сред които бяха преселени.
34 Дори до днес постъпват според предишните обичаи: не се боят от Господа, нито постъпват според своите повеления и наредби, нито според закона и заповедта, която Господ даде на потомците на Яков, когото нарече Израел,
35 с които Господ беше сключил завет, като им заповяда: Да не се боите от други богове, нито да им се кланяте, нито да им служите, нито да им жертвате;
36 а от Господа, Който ви изведе от Египетската земя с голяма сила и със здрава ръка, от Него да се боите, на Него да се кланяте и на Него да принасяте жертва.
37 И да внимавате да изпълнявате винаги наредбите, постановленията, закона и заповедта, които Той написа за вас; а от други богове да не се боите.
38 И да не забравяте завета, който сключих с вас; и да не се боите от други богове.
39 Но от Господа, вашия Бог, да се боите; и Той ще ви избави от ръката на всичките ви неприятели.
40 Те обаче не послушаха, а постъпваха според предишните си обичаи.
41 И така, тези народи се бояха от Господа и служеха на своите идоли; също и синовете им, и внуците им постъпват до днес така, както постъпваха бащите им.
4Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25