за Христос

Царуване на Готолия в Юдея
А Готолия, Охозиевата майка, като видя, че синът й умря, стана и погуби целия царски род.

Слушай 4Царе 11:1
4Царе 11:1

Препратки:

Други преводи на 4Царе 11:1: