за Христос

3Царе 15   

1 Юдейското царство при Авия
В осемнадесетата година от царуването на Еровоам, Наватовия син, Авия се възцари над Юдея
2 и царува три години в Йерусалим. Името на майка му беше Мааха, Авесаломова дъщеря.
3 Той вършеше всички грехове, които баща му беше сторил преди него. Сърцето му не беше съвършено пред Господа, неговия Бог, както сърцето на баща му Давид.
4 Но заради Давид Господ, неговият Бог, му даде светилник в Йерусалим, като издигна сина му след него и утвърди Йерусалим.
5 Защото Давид стори онова, което беше право пред Господа, и през всички дни на живота си не се отклоняваше от нищо, което му заповяда, освен в делото относно хета Урия.
6 И между Ровоам и Еровоам имаше война през всички дни на Ровоамовия живот.
7 А останалите дела на Авия и всичко, което извърши, са записани в книгата на Юдейските царе. Имаше война и между Авия и Еровоам.
8 И Авия заспа с бащите си и го погребаха в Давидовия град. Вместо него се възцари синът му Аса.
9 Юдейското царство при Аса
Аса се възцари над Юдея в двадесетата година на Израелевия цар Еровоам
10 и царува в Йерусалим четиридесет и една години. Името на майка му беше Ана, Авесаломова дъщеря.
11 И Аса върши това, което беше право пред Господа, както баща му Давид.
12 Той премахна мъжеложниците от земята и вдигна всичките идоли, които бяха направили бащите му.
13 Освен това свали и майка си Ана да не бъде царица, понеже тя беше направила отвратителен идол на Ашера. Аса съсече нейния идол и го изгори при потока Кедрон.
14 Но високите места не бяха премахнати. Сърцето на Аса обаче беше съвършено пред Господа през всичките му дни.
15 Той донесе в Господния дом посветените от баща му и от самия него вещи, сребро, злато и съдове.
16 А между Аса и Израелевия цар Ваас имаше война през всичките им дни.
17 Израелевият цар Ваас, като излезе против Юдея, съгради Рама, за да не позволи на никого да излиза от Юдейския цар Аса, нито да влиза при него.
18 Тогава Аса взе цялото сребро и злато, останало в съкровищата на Господния дом и в съкровищата на царската къща, и ги предаде в ръцете на слугите си. Цар Аса ги прати при сирийския цар Венадад, син на Тавримон, син на Есион, който живееше в Дамаск, да му кажат:
19 Нека има договор между мен и тебе, както е имало между баща ми и твоя баща. Ето, пращам ти подарък сребро и злато. Иди, развали договора си с Израелевия цар Ваас, за да се оттегли от мен.
20 И Венадад послуша цар Аса и прати началниците на войските си против Израелевите градове, и порази Ийон, Дан, Авел-вет-мааха и целия Хинерот с цялата Нефталимова земя.
21 А Ваас, като чу това, престана да гради Рама и се установи в Терса.
22 Тогава цар Аса провъзгласи на цяла Юдея без никакво изключение, и вдигнаха камъните на Рама и дърветата й, с които Ваас градеше. С тях цар Аса съгради Гава Вениаминова и Масфа.
23 А всичките останали дела на Аса, всичките му подвизи, всичко, което извърши, и градовете, които съгради, са описани в Книгата на летописите на Юдейските царе. А в старостта си той се разболя от болест в краката.
24 И Аса заспа с бащите си и беше погребан с тях в града на баща си Давид. Вместо него се възцари синът му Йосафат.
25 Израелското царство при Надав
През втората година на Юдейския цар Аса над Израел се възцари Надав, Еровоамовият син, и царува над Израел две години.
26 Той върши зло пред Господа, като ходи в пътя на баща си и в греха му, като направи Израел да греши.
27 А Ваас, Ахиевият син, от Исахаровия дом, организира заговор против него. И Ваас го уби в Гиветон, който принадлежеше на филистимците; защото Надав и целият Израел обсаждаха Гиветон.
28 А Ваас го уби в третата година на Юдейския цар Аса и се възцари вместо него.
29 И щом се възцари, изби целия Еровоамов род. Не остави на Еровоам нищо живо, което да не изтреби, според словото, което Господ говори чрез слугата Си Ахия, силонеца,
30 заради греховете, с които Еровоам съгреши и чрез които направи Израел да греши, и поради раздразнението, с което предизвика гнева на Господа, Израелевия Бог.
31 А останалите дела на Надав и всичко, което извърши, са записани в Книгата на летописите на Израелевите царе.
32 И между Аса и Израелевия цар Ваас имаше война през всичките им дни.
33 Израелското царство при Ваас
В третата година на Юдейския цар Аса в Терса се възцари Ваас, Ахиевият син, над целия Израел и царува двадесет и четири години.
34 Той върши зло пред Господа, като ходи в пътя на Еровоам и в греха му, чрез който направи Израел да греши.
3Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22