за Христос

3Царе 11:26-40   

26 Също и Еровоам, Наватовият син, ефремец от Сарида, Соломонов слуга, чиято майка, една вдовица, се наричаше Серуа, вдигна ръка против царя.
27 А ето причината, поради която той вдигна ръка против царя: Соломон беше съградил Мило и когато поправяше разваленото в стената на града на баща си Давид,
28 този Еровоам, силен и храбър човек, беше там. Соломон, като видя, че момъкът беше способен за работа, го постави надзирател над цялата работа, възложена върху Йосифовия дом.
29 А в това време, след като Еровоам беше излязъл от Йерусалим, на пътя го намери пророк Ахия, силонецът, облечен в нова дреха. Двамата бяха сами на полето.
30 Ахия хвана новата дреха, която носеше, и я разкъса на дванадесет части.
31 И каза на Еровоам: Вземи си десет части; защото така казва Господ, Израелевият Бог: Ще откъсна царството от Соломоновата ръка и ще дам на тебе десет племена
32 (ще остане обаче на него едно племе заради слугата Ми Давид и заради Йерусалим, града, който избрах между всички Израелеви племена);
33 защото изоставиха Мен и послужиха на Астарта, богинята на сидонците, на Хамос, бога на моавците, и на Мелхом, бога на амонците, и не ходиха в пътищата Ми, за да вършат онова, което е праведно пред Мен, и не пазиха наредбите Ми и законите Ми, както правеше баща му Давид.
34 Не искам обаче да отнема цялото царство от ръката му, а ще го оставя да владее през всички дни на живота му заради слугата Ми Давид, когото избрах, защото той пазеше заповедите и наредбите Ми.
35 Ще отнема обаче царството от ръката на сина му и ще го дам на тебе, десет племена;
36 а на сина му ще дам едно племе, така че слугата Ми Давид да има винаги светилник пред мене в Йерусалим, в града, който избрах за себе Си, за да настаня там името Си.
37 А тебе ще взема и ти ще царуваш над всичко, което желае душата ти, и ще бъдеш цар над Израел.
38 И ако слушаш всичко, което ти заповядвам, и ходиш в пътищата Ми, и вършиш всичко, което е право пред Мене, като пазиш наредбите Ми и заповедите Ми, както правеше слугата ми Давид, тогава ще бъда с теб и ще ти съградя непоклатим дом, както съградих на Давид, и ще ти дам Израел.
39 Чрез това ще оскърбя Давидовия род, но не завинаги.
40 Затова Соломон поиска да убие Еровоам. А Еровоам, като стана, побегна в Египет при египетския цар Сисак и остана в Египет до Соломоновата смърт.
3Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22