за Христос

2Царе 23:1-7   

1 Последни слова на Давид
А тези са заключителните Давидови думи:
Давид, Есеевият син, каза:
Мъжът, който беше издигнат нависоко,
помазаникът на Бога Яковов
и сладкият Израелев псалмопевец, каза:
2 Духът на Господа говори чрез мен
и словото Му дойде на езика ми.
3 Бог Израелев каза,
Скалата Израелева ми говори:
Онзи, който владее над хора, нека бъде праведен.
Нека бъде един, който владее със страх от Бога.
4 И ще бъде като утринната виделина,
когато изгрява слънцето
в безоблачна зора,
като трева, която никне от земята
от сиянието, което блясва след дъжд.
5 Дори домът ми да не е такъв пред Бога,
пак Той е сключил с мене вечен завет,
нареден във всичко, твърд и неизменим.
От Него произлиза цялото ми спасение и цялото ми желание.
И няма ли да го направи да процъфти?
6 А всички беззаконници ще бъдат като тръни,
които се изхвърлят.
Защото с ръце не се хващат,
7 а който се допре до тях,
трябва да е въоръжен с желязо или с дръжка на копие.
И ще бъдат изгорени с огън на самото си място.
2Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24