за Христос

2Царе 20   

1 Въстанието на Савей
А се случи там да има един лош човек на име Савей, Вихриевият син, вениаминец. Той засвири с тръба и извика: Ние нямаме дял в Давид, нито имаме наследство в Есеевия син! В шатрите си, Израелю, всеки човек!
2 И така, всички Израелеви мъже се оттеглиха от Давид и последваха Савей, Вихриевия син. А Юдовите мъже останаха привързани към царя си от Йордан до Йерусалим.
3 И Давид се прибра у дома си в Йерусалим. Царят взе десетте си наложници, които беше оставил да пазят къщата, и ги затвори в една къща под стража. Хранеше ги, но не влизаше при тях. Така те останаха затворени до деня на смъртта си и живееха като вдовици.
4 Тогава царят каза на Амаса: Събери ми Юдовите мъже до три дни и тогава и ти се яви тук.
5 Амаса отиде да събере Юда, но се забави повече от уговореното време, което царят му беше определил.
6 Затова Давид каза на Ависей: Сега Савей, Вихриевият син, ще ни направи по-голяма пакост от Авесалом. Вземи слугите на господаря си и го преследвай да не би да си намери укрепени градове и да го изпуснеш от погледа си.
7 И така, след него излязоха Йоавовите мъже, херетците, фелетците и всички силни мъже. Те излязоха от Йерусалим, за да преследват Савей, Вихриевия син.
8 Когато стигнаха до голямата стена в Гаваон, Амаса излезе насреща им. А Йоав носеше препасана дрехата, с която беше облечен, а върху нея имаше меч в ножницата му, вързан около кръста му с пояс. И като излезе Йоав към него, незабелязано извади меча.
9 Йоав запита Амаса: Здрав ли си, брате мой? И Йоав хвана Амаса за брадата с дясната си ръка, за да го целуне.
10 Амаса не се предпази от меча, който беше в другата ръка на Йоав. Така Йоав го удари с него в корема и изля червата му на земята, без да го удари втори път. И Амаса умря. Тогава Йоав и брат му Ависей продължиха да преследват Савей, Вихриевия син.
11 А един от Йоавовите момци застана до тялото на Амаса и казваше: Който е предан на Йоав и който е на страната на Давид, нека върви след Йоав.
12 А Амаса лежеше овалян в кръвта си сред пътя. И когато момъкът видя, че целият народ се спираше, извлече Амаса от пътя в нивата; и понеже видя, че всеки, който идваше при него, се спираше, хвърли върху него една дреха.
13 И когато тялото беше преместено от пътя, целият народ тръгна след Йоав, за да преследват Савей, Вихриевия син.
14 А Савей премина през всички Израелеви племена до Авел и до Вет-мааха; и всички отбрани момци се събраха заедно и го последваха.
15 Тогава Йоав дойде и го обсади в Авел на Вет-мааха. И издигнаха могила срещу града, като я поставиха срещу вала. И целият народ, който беше с Йоав, удряше стената със стеноломи, за да я съборят.
16 Тогава една благоразумна жена извика от града: Слушайте, слушайте! Моля, кажете на Йоав: Приближи се тук, за да ти поговоря.
17 И когато се приближи до нея, жената каза: Ти ли си Йоав? А той отговори: Аз. Тогава тя му каза: Послушай думите на слугинята си. А той отговори: Слушам.
18 И тя му каза следното: В миналото имаха обичай да казват: Нека се допитат до Авел и така да решават работата.
19 Аз съм от мирните и верните от Израел. Ти искаш да съсипеш град, дори столица в Израел. Защо искаш да погълнеш Господнето наследство?
20 А Йоав й отговори: Далеч от мене, далеч от мене да погълна или да съсипя!
21 Работата не е такава; но един мъж от хълмистата земя на Ефрем на име Савей, Вихриевият син, е повдигнал ръка против царя, против Давид. Предайте само него и ще си отидем от града. И жената каза на Йоав: Главата му ще ти бъде хвърлена през стената.
22 Тогава жената отиде при целия народ и им говори с мъдростта си. И те отсякоха главата на Савей, Вихриевия син, и я хвърлиха на Йоав. Тогава той засвири с тръбата и народът се оттегли от града, всеки в шатъра си. Йоав се върна при царя в Йерусалим.
23 Йоав беше над цялата Израелева войска. А Венайя, Йодаевият син, над херетците и над фелетците.
24 Адорам беше над данъка; Йосафат, Ахилудовият син, беше летописец,
25 Сева - секретар, а Садок и Авиатар - свещеници.
26 Също и яирецът Ирас беше първенец при Давид.
2Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24