за Христос

1Царе 16:14-23   

14 Злият дух в Саул
А Господният Дух се беше оттеглил от Саул и зъл дух от Господа го смущаваше.
15 И така, слугите на Саул му казаха: Ето, смущава те зъл дух от Бога;
16 затова нека господарят ни заповяда на слугите си, които са пред него, за да потърсят човек, който знае да свири на арфа. И когато злият дух от Бога е на тебе, този човек ще свири с ръцете си и ще ти стане по-добре.
17 И Саул каза на слугите си: Намерете ми човек, който свири добре, и го доведете при мене.
18 Тогава един от слугите му проговори: Видях един от синовете на витлеемеца Есей, който знае да свири и е силен и храбър военен мъж. В слово е разумен и е красив човек. И Господ е с него.
19 Тогава Саул проводи пратеници до Есей да кажат: Изпрати ми сина си Давид, който пасе овцете.
20 И така, Есей взе един осел, натовари го с хляб и с един мях с вино, и едно яре, и ги прати на Саул със сина си Давид.
21 Давид дойде при Саул и остана да служи при него. Саул го обикна много и Давид му стана оръженосец.
22 А Саул изпрати да кажат на Есей: Нека Давид остане при мене, защото придоби моето благоволение.
23 И когато злият дух от Бога идваше на Саул, Давид вземаше арфата и свиреше с ръцете си. Тогава Саул се освежаваше и му ставаше добре, и злият дух се оттегляше от него.
1Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31