за Христос

1Царе 15   

1 Бог отхвърля Саул
След това Самуил каза на Саул: Господ ме изпрати да те помажа за цар над народа Му, над Израел; а сега послушай Господните думи.
2 Така казва Господ на Силите: Забелязал съм онова, което стори Амалик на Израел - как му се възпротиви по пътя, когато идваше от Египет.
3 Иди сега и порази Амалик, обречи на изтребление всичко, което има. Не го жали, а избий мъж и жена, дете и кърмаче, говедо и овца, камила и осел.
4 И така, Саул повика народа и ги преброи в Телаам - бяха двеста хиляди души пешаци израелтяни и десет хиляди Юдови мъже.
5 И Саул стигна до един амаликов град и постави засада в долината.
6 А Саул каза на кенейците: Идете, оттеглете се, излезте измежду амаличаните, за да не ви изтребя заедно с тях; защото вие постъпихте с благост към всички израелтяни, когато идваха от Египет. И така, кенейците се оттеглиха отсред амаличаните.
7 И Саул порази амаличаните от Евила до прохода на Сур, срещу Египет.
8 Той залови жив амаликския цар Агаг, а изтреби целия народ с острието на меча.
9 Обаче Саул и народът пощадиха Агаг и по-добрите от овцете и говедата и от угоените животни и агнетата. Всичко, което беше добро, не искаха да го обрекат на изтребление; а всичко, което беше изхабено и нямаше стойност, него изтребиха.
10 Тогава Господнето слово дойде към Самуил и каза:
11 Разкаях се, че поставих Саул за цар, понеже той престана да Ме следва и не изпълнява повеленията Ми. А това възмути Самуил и той викаше към Господа цялата нощ.
12 На сутринта Самуил стана рано, за да посрещне Саул. Тогава известиха на Самуил следното: Саул дойде в Кармил и след като си издигна паметник, обърна се и замина, и слезе в Галгал.
13 И когато Самуил дойде при Саул, Саул му каза: Благословен да си от Господа! Изпълних Господнята заповед.
14 Но Самуил попита: Как да разбирам тогава това блеене на овце, което чувам, и този рев на говеда, който слушам?
15 А Саул отговори: От амаличаните ги докараха. Народът пощади по-добрите от овцете и говедата, за да пожертва на Господа, твоя Бог; а останалото обрекохме на изтребление.
16 Тогава Самуил каза на Саул: Почакай и ще ти известя какво ми говори Господ през нощта. А Саул отговори: Казвай.
17 Самуил каза: Когато ти беше малък в собствените си очи, не стана ли глава на Израелевите племена? Господ те помаза за цар над Израел
18 и Господ те изпрати на път и ти каза: Иди и изтреби грешните амаличани и воювай против тях, докато бъдат довършени.
19 И така, ти защо не послуша Господния глас, а се нахвърли върху плячката и извърши това зло пред Господа?
20 А Саул отговори на Самуил: Да! Послушах Господния глас и отидох в пътя, по който Господ ме изпрати, и доведох амаликския цар Агаг, а амаличаните обрекох на изтребление.
21 Но народът взе от плячката: овце и говеда, по-добрите от обречените неща, за да пожертват на Господа, твоя Бог, в Галгал.
22 И Самуил каза: Всеизгарянията и жертвите по същия начин ли са угодни на Господа, както послушанието на Господния глас? Ето, послушанието е по-приемливо от жертвата и покорността - от тлъстината на овни.
23 Защото непокорството е като греха на врачуването, а упорството - като нечестието и идолопоклонството. Понеже ти отхвърли словото на Господа, то и Той отхвърли тебе да не си цар.
24 Тогава Саул каза на Самуил: Съгреших. Престъпих Господнето повеление и твоите думи, понеже се уплаших от народа и послушах техния глас.
25 А сега прости съгрешението ми и се върни с мене, за да се поклоня на Господа.
26 А Самуил отговори на Саул: Няма да се върна с тебе, защото ти отхвърли Господнето слово и Господ отхвърли тебе, за да не бъдеш цар над Израел.
27 А когато Самуил се обърна да си върви, Саул хвана полата на мантията му и тя се раздра.
28 Тогава Самуил му каза: Господ откъсна днес Израелевото царство от теб и го даде на един твой ближен, който е по-добър от теб.
29 А и Силният Израелев няма да излъже, нито да се разкае, защото Той не е човек, за да се разкайва.
30 А Саул каза: Съгреших; но направи ми чест, моля, пред старейшините на народа ми и пред Израел - върни се с мене, за да се поклоня на Господа, твоя Бог.
31 И така, Самуил се върна и отиде след Саул. И Саул се поклони на Господа.
32 Тогава Самуил каза: Доведете ми тук амаликския цар Агаг. И Агаг дойде при него весело, защото си казваше: Непременно горчивината на смъртта ще е преминала.
33 А Самуил каза: Както мечът ти е лишавал жени от деца, така и твоята майка ще бъде лишена от деца между жените. И Самуил съсече Агаг пред Господа в Галгал.
34 Тогава Самуил си отиде в Рама, а Саул се прибра у дома си в Гавая Саулова.
35 И Самуил не видя вече Саул до деня на смъртта си, обаче плачеше за него. И Господ се разкая затова, че беше поставил Саул за цар над Израел.
1Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31