за Христос

1Царе 11   

1 Саул побеждава амонците
След това амонецът Наас излезе и разположи стан против Явис-галаад; и всички явиски мъже казаха на Наас: Сключи договор с нас и ще ти слугуваме.
2 А амонецът Наас им отвърна: При едно условие ще сключа договор с вас: ще извадя десните очи на всички ви; и ще поставя това за позор върху целия Израел.
3 Явиските старейшини му казаха: Дай ни седемдневен срок, за да пратим вестоносци по всички предели на Израел. И тогава, ако няма кой да ни избави, ще ти се предадем.
4 И така, вестоносците отидоха в Сауловия град Гавая и разказаха всичко на всеослушание пред народа; и целият народ плака със силен глас.
5 А Саул идваше след воловете си от полето. Той запита: Какво се е случило, че народът плаче? И му съобщиха думите на явиските мъже.
6 Тогава Божият дух дойде със сила върху Саул, когато чу онези думи, и той силно се разгневи.
7 Взе два вола, наряза ги на части и ги прати по всички предели на Израел по вестоносци, за да кажат: Който не излезе след Саул и след Самуил, така ще бъде направено с воловете му. И страх от Господа обзе народа. Всички излязоха като един човек.
8 След като Саул ги преброи във Везек, израелтяните бяха триста хиляди души, а Юдовите мъже - тридесет хиляди души.
9 И казаха на вестоносците, които бяха дошли: Кажете на явисгалаадските мъже, че утре, като припече слънцето, ще ви дойде избавление. А когато вестоносците дойдоха и донесоха вестта на явиските мъже, те се зарадваха.
10 Явиските мъже казаха на амонците: Утре ще ви се предадем и вие правете с нас каквото искате.
11 На сутринта Саул раздели народа на три дружини; и по време на утринната стража те нападнаха стана и избиваха амонците, докато се стопли денят; и оцелелите от тях се разпръснаха, така че нито двама от тях не останаха заедно.
12 Тогава народът попита Самуил: Кой е онзи, който каза: Саул ли ще се възцари над нас? Доведете тези мъже, за да ги избием.
13 Но Саул каза: Никой няма да бъде убит този ден; защото днес Господ извърши избавление в Израел.
14 Тогава Самуил се обърна към народа с думите: Елате да идем в Галгал и там да възобновим царството.
15 И така, целият народ отиде в Галгал и поставиха Саул цар пред Господа там, в Галгал. Там и пожертваха мирни жертви пред Господа; и Саул и всички Израелеви мъже се развеселиха там твърде много.
1Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31