за Христос

затова Израелевият Бог подбуди духа на асирийския цар Фул и духа на асирийския цар Теглат-Фелнасар, който плени Рувимовите синове и Гадовите синове, и половината от Манасиевото племе, и ги заведе в Ала, в Авор, в Ара и до реката Гозан, където са и до днес.

Слушай 1Летописи 5:26
1Летописи 5:26

Препратки:

Други преводи на 1Летописи 5:26:

Тогава Израилевият Бог подбуди духа на асирийския цар Фул и духа на асирийския цар Теглат-Феласар и той ги плени - рувимците и гадците и половината от манасиевото племе - и ги отведе в Ала, в Авор, в Ара и до реката Гозан, където са и до днес.
/Верен 2002/
затова Израелският Бог подбуди духа на асирийския цар Фул и духа на асирийския цар Теглат-Фелнасар, който плени Рувимовите синове и Гадовите синове, и половината от Манасиевото племе, и ги заведе в Ала, в Авор, в Ара и до реката Гозан, където са и до днес.
/Библейско общество 2000/
затова, Израилевият Бог подбуди духа на асирийския цар Фул, и духа на асирийския цар Теглат-Фелнасар, та плени рувимците и гадците и половината от Манасиевото племе, и заведе ги в Ала, в Авор, в Ара и до реката Гозан, гдето са и до днес.
/Протестантски 1940/
тогава Бог Израилев възбуди духа на асирийския цар Фула и духа на асирийския цар Теглатфеласара, и той изсели рувимци и гадовци и полуколяното Манасиево и ги отведе в Халах, Хавор и Ара и на река Гозан, - дето са и доднес.
/Православен/
За това Бог Израилев подигна духа на Фула Асирийския цар, и духа на Теглат-феласара Асирийския цар, та плени Рувимците и Гадците и половината от Манасийното племе, и заведе ги в Ала, и в Авор, и в Ара, и на реката Гозан, дори до този ден.
/Цариградски/
And the God of Israel stirred up the spirit of Pul king of Assyria, and the spirit of Tilgathpilneser king of Assyria, and he carried them away, even the Reubenites, and the Gadites, and the half tribe of Manasseh, and brought them unto Halah, and Habor, and Hara, and to the river Gozan, unto this day.
/KJV/