за Христос

1Летописи 28   

1 Инструкциите на Давид за храма
Тогава Давид събра в Йерусалим всички Израелеви първенци, първенците на племената, началниците на отрядите, които слугуваха на царя поред, и хилядниците, стотниците и надзирателите на всичките имоти и притежания на царя и на синовете му, както и евнусите му, юнаците му и всичките силни и храбри мъже.
2 И цар Давид се изправи на краката си и каза: Чуйте ме, братя мои и народе мой. Аз имах в сърцето си желание да построя успокоителен дом за ковчега на Господния завет и за подножието на нашия Бог; и бях направил приготовления за построяването.
3 Но Бог ми каза: Ти няма да построиш дом на името Ми, защото си войнствен мъж и си пролял много кръв.
4 А Господ, Израелевият Бог, избра мен измежду целия ми бащин дом, за да бъда цар над Израел до века; защото избра Юда за вожд, а от Юдовия дом избра моя бащин дом и между синовете на баща ми благоволи да направи мене цар над целия Израел.
5 А измежду всичките ми синове (защото Господ ми даде много синове) Той избра сина ми Соломон да седи на престола на Господнето царство над Израел;
6 и ми каза: Синът ти Соломон - той ще построи дома Ми и дворовете Ми; защото него избрах да бъде Мой син и Аз ще бъда негов Отец.
7 И ако постоянства да изпълнява законите Ми и наредбите Ми, както прави днес, Аз ще утвърдя царството му до века.
8 И така, сега пред целия Израел - Господнето общество, и при слушането на нашия Бог ви заръчвам: Пазете и изпитвайте всички заповеди на Господа, вашия Бог, за да продължавате да владеете тази добра земя и да я оставите след себе си за наследство на потомците си завинаги.
9 А ти, сине мой Соломоне, познавай Бога на баща си и Му служи с цялото си сърце и с цялата си душа; защото Господ изпитва всички сърца и знае всички помисли на ума; ако Го търсиш, Той ще бъде намерен от тебе; но ако Го изоставиш, ще те отхвърли завинаги.
10 Внимавай сега; защото Господ избра тебе да построиш дом за светилище; бъди твърд и действай.
11 Тогава Давид даде на сина си Соломон чертежа на притвора на храма, на обиталищата му, на съкровищниците му, на горните му стаи, на вътрешните му стаи и на мястото на умилостивилището,
12 и чертежа на всичко, което прие чрез Духа за дворовете за Господния дом, за всички околни стаи, за съкровищниците на Божия дом и съкровищниците на посветените неща,
13 и разписанието за отрядите на свещениците и левитите и за всяка работа по службата в Господния дом, и чертежа на всички вещи за службата в Господния дом.
14 Даде му наставления и за златото, по колко на тегло да се употреби за златните вещи, за всички вещи, за всякакъв вид служба; и за среброто, по колко на тегло за всички сребърни вещи, за всички вещи, за всякакъв вид служба;
15 също наставления за теглото на златните светилници и на златните им светила, с теглото на всеки светилник и на светилата му; и теглото на сребърните светилници, с теглото на светилника и на светилата му според употребата на всеки светилник.
16 Даде му наставления и за златото, по колко на тегло да се употреби за трапезите на присъствените хлябове, колко за всяка трапеза; и за среброто за сребърните трапези;
17 и за чистото злато, за вилиците, за легените и за поливалниците, и за златните блюда с теглото на всяко блюдо; също и за сребърните блюда с теглото на всяко блюдо;
18 и за пречистеното злато, колко на тегло да се употреби за кадилния олтар; и колко злато за начертаната колесница, т. е. херувимите, които разперват криле и покриват ковчега на Господния завет.
19 Всичко това, каза Давид, Господ ми даде да разбера, като написа с ръката Си всичките подробности на чертежа.
20 Давид каза още на сина си Соломон: Бъди твърд и насърчен и действай; не бой се, нито се страхувай; защото Господ Бог, моят Бог, е с тебе; няма да те изостави, нито да те напусне, докато свършиш цялата работа за службата на Господния дом.
21 И ето, определени са отрядите на свещениците и левитите за всяка служба на Божия дом; и с тебе ще бъдат за всякаква работа всичките усърдни хора, изкусни за всяка работа; също и първенците и целият народ ще бъдат изцяло с тебе да изпълняват твоите заповеди.
1Летописи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29