за Христос

1Летописи 27   

1 Организация на военачалниците и длъжностните лица
А според преброяването им израелтяните, т. е. началниците на бащините домове, хилядниците, стотниците и чиновниците им, които слугуваха на царя във всичко, което се отнасяше до отрядите, които влизаха в служба и излизаха от месец на месец през всички месеци на годината, бяха двадесет и четири хиляди във всеки отряд.
2 Над първия отряд за първия месец беше Ясовеам, Завдииловият син; и в неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души.
3 Той беше от Фаресовите потомци, първенец на всички военачалници, за първия месец.
4 Над отряда за втория месец беше ахохецът Додай, с Макелот за първенец на неговия отряд; също и в неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души.
5 Третият военачалник за третия месец беше Ванайя, син на свещеник Йодай, главен; и в неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души.
6 Това е онзи Ванайя, който беше силният между тридесетте и над тридесетте; в неговия отряд беше и синът му Амизавад.
7 Четвъртият военачалник за четвъртия месец беше Йоавовият брат Асаил и с него синът му Зевадия; и в неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души.
8 Петият военачалник за петия месец беше езраецът Самот; и в неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души.
9 Шестият военачалник за шестия месец беше Ирас, син на текоеца Екис; и в неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души.
10 Седмият военачалник за седмия месец беше фелонецът Хелис, от Ефремовите синове; и в неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души.
11 Осмият военачалник за осмия месец беше хусатецът Сивехай, от Заровците; и в неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души.
12 Деветият военачалник за деветия месец беше анатотецът Авиезер, от Вениаминовите синове; и в неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души.
13 Десетият военачалник за десетия месец беше нетофатецът Маарай, от Заровите синове; и в неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души.
14 Единадесетият военачалник за единадесетия месец беше пиратонецът Ванайя от Ефремовите синове; и в неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души.
15 Дванадесетият военачалник за дванадесетия месец беше нетофатецът Хелдай, от Готониил; и в неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души.
16 После над Израелевите племена: първенец на Рувимовите синове беше Елиезер, Зехриевият син; на Симеоновите синове - Сафатия, Мааховият син;
17 на Левиевите синове - Асавий, Кемуиловият син; на Аароновите синове - Садок;
18 на Юда - Елиу, от Давидовите братя; на Исахар - Амрий, Михаиловият син;
19 на Завулон - Исмая, Авдиевият син; на Нефталим - Еримот, Азрииловият син;
20 на Ефремовите синове - Осия, Азазиевият син; на половината Манасиево племе - Йоил, Федайевият син;
21 на другата половина от Манасиевото племе в Галгал - Идо, Захариевият син; на Вениамин - Ясиил, Авенировият син;
22 на Дан - Азареил, Ероамовият син. Тези бяха първенците на Израелевите племена.
23 Но между тях Давид не преброи онези, които бяха на двадесетгодишна възраст и по-долу; защото Господ беше казал, че ще умножава Израел, както небесните звезди.
24 Йоав, Саруииният син, почна да брои, но не свърши; и поради това преброяване падна гняв върху Израел и броят не бе вписан между работите, записани в летописите на цар Давид.
25 А над царските съкровища беше Азмавет, Адииловият син; над съкровищата на полетата, на градовете, на селата и на крепостите - Йонатан, Озиевият син;
26 над полските работници, които обработваха земята - Езрий, Хелувовият син;
27 над лозята - раматецът Семей; над плода от лозята, слаган в складовете за вино - Завдий, Сифамиевият син;
28 над маслините и черниците, които бяха на полето - гедерецът Вааланан; над складовете за дървено масло - Йоас;
29 над говедата, които пасеха в Сарон - саронецът Ситрай; над говедата, които бяха в долините - Сафат, Адлайевият син;
30 над камилите - исмаилецът Овил; над ослите - меронотецът Ядайя;
31 а над овцете - агарецът Язиз. Всички те бяха надзиратели на цар Давидовия имот.
32 А Давидовият чичо Йонатан, човек разумен и книжовник, беше съветник; Ехиил, Амониевият син, беше с царските синове;
33 Ахитофел - царски съветник; архиецът Хусай - царски приятел;
34 а съветниците след Ахитофел - Йодай, Ванайевият син, и Авиатар; а началник на царската войска - Йоав.
1Летописи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29