за Христос

1Летописи 24   

1 Задължения на свещениците
Ето отрядите на Аароновите потомци, Ааронови синове бяха: Надав, Авиуд, Елеазар и Итамар.
2 А Надав и Авиуд умряха преди баща си и нямаха синове; затова Елеазар и Итамар свещенодействаха.
3 Давид заедно със Садок от Елеазаровите потомци ги разпредели според наредената за тях работа.
4 А от Елеазаровите потомци се намериха повече началници, отколкото Итамаровите потомци, и според това бяха разпределени: от Елеазаровите потомци имаше шестнадесет началници на бащини домове, а от Итамаровите потомци според бащините им домове осем началници.
5 Разпределиха и едните, и другите с жребий; защото имаше управители на светилището и управители на Божия дом както от Елеазаровите потомци, така и от Итамаровите потомци.
6 И секретарят Семая, Натаналовият син, който беше от левитите, ги записа в присъствието на царя, на първенците, на свещеника Садок, на Ахимелех, Авиатаровия син, и на началниците на бащините домове, на свещениците и на левитите, като се вземеше един бащин дом от Елеазар и един от Итамар.
7 А първият жребий излезе за Йоиарив, вторият - за Едайя,
8 третият - за Харим, четвъртият - за Сеорим,
9 петият - за Мелхия, шестият - за Мейамин,
10 седмият - за Акос, осмият - за Авия,
11 деветият - за Иисуй, десетият - за Сехания,
12 единадесетият - за Елиасив, дванадесетият - за Яким,
13 тринадесетият - за Уфа, четиринадесетият - за Есевав,
14 петнадесетият - за Велга, шестнадесетият - за Емир,
15 седемнадесетият - за Изир, осемнадесетият - за Афисис,
16 деветнадесетият - за Петайя, двадесетият - за Йезекиил,
17 двадесет и първият - за Яхаин, двадесет и вторият - за Гамул,
18 двадесет и третият - за Делайя, и двадесет и четвъртият - за Маазия.
19 Този беше редът на служението им, според който да влизат в Господния дом, според разпоредбите, дадени им чрез баща им Аарон, според както му беше заповядал Господ, Израелевият Бог.
20 А останалите Левиеви синове бяха: от Амрамовите потомци - Суваил; от Суваиловите синове - Ядайя;
21 от Равия, от Равиевите синове - Есия, първият;
22 от Исахаровите синове - Селомот; от Селомотовите синове - Яат;
23 а Хевронови синове - Ерия, първият; Амария - вторият; Яазиил - третият; Екамеам - четвъртият;
24 от Озииловите синове - Михей; от Михеевите синове - Самир;
25 Михеев брат беше Есия; от Есиевите синове - Захария;
26 Мерариеви синове бяха: Маалий и Мусий; Яазиевият син - Вено;
27 Мерариеви потомци чрез Яазия: Вено, Соам, Закхур и Иврий,
28 от Маалия беше Елеазар, който нямаше синове;
29 от Киса - Кисовият син Ерамеил;
30 и Мусиеви синове: Маалий, Едер и Еримот. Тези бяха Левиевите потомци според бащините им домове.
31 Както братята им, Аароновите потомци, така и те хвърлиха жребий в присъствието на цар Давид, на Садок, на Ахимелех и на началниците на бащините домове, на свещениците и на левитите, както за по-главните си бащини домове, така и за по-малките си братя.
1Летописи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29