за Христос

Предпазване от идолопоклонство
Защото, братя, желая да знаете, че макар да са били бащите ни всички под облака и всички да са минали през морето,

Слушай 1Коринтяни 10:1
1Коринтяни 10:1

Препратки:

Други преводи на 1Коринтяни 10:1: