за Христос

Числа 8   

1 Последни наредби преди прехода през пустинята
И Господ говори на Моисей:
2 Кажи на Аарон: Когато палиш светилата, седемте светила да светят от предната страна на светилника.
3 И Аарон направи така; запали светилата на светилника, така че да светят от предната му страна, както Господ заповяда на Моисей.
4 А ето каква беше направата на светилника: изкован от злато, от стъблото до цветята си беше изкован според образеца, който Господ показа на Моисей, така направи той светилника.
5 Господ говори още на Моисей:
6 Вземи левитите измежду израелтяните и ги очисти.
7 И така, да им направиш за очистването им: поръси ги с очистителна вода и нека обръснат цялото си тяло, и изперат дрехите си, и се очистят.
8 После да вземат едно теле заедно с хлебния му принос от чисто брашно, смесено с елей; а ти да вземеш друго теле в принос за грях.
9 След това да приведеш левитите пред шатъра за срещане и да събереш цялото общество израелтяни;
10 и когато приведеш левитите пред Господа, нека израелтяните положат ръцете си на левитите;
11 и Аарон да принесе левитите пред Господа, като принос от страна на израелтяните, за да вършат те Господнята служба.
12 След като левитите положат ръцете си на главите на телетата, ти да принесеш едното в принос за грях, а другото - за всеизгаряне на Господа, за да направиш умилостивение за левитите.
13 И да поставиш левитите пред Аарон и пред синовете му и да ги принесеш като принос на Господа.
14 Така да отделиш левитите измежду израелтяните; и левитите ще бъдат Мои.
15 А след това левитите да влязат, за да слугуват в шатъра за срещане, когато си ги очистил и си ги принесъл като принос.
16 Понеже те са Ми всецяло дадени измежду израелтяните; вместо всички първородни от израелтяните, всички, които отварят утроба, съм ги взел за Себе Си.
17 Защото всички първородни измежду израелтяните са Мои - и човек, и животно; в деня, когато поразих всички първородни в Египетската земя, ги осветих за Себе Си.
18 А левитите взех вместо всички първородни измежду израелтяните.
19 Левитите нарочно дадох на Аарон и синовете му измежду израелтяните, за да вършат служенето им в шатъра за срещане и да правят умилостивение за израелтяните, за да не се появи язва между израелтяните, когато те се приближават към светилището.
20 Тогава Моисей и Аарон и цялото общество израелтяни постъпиха с левитите точно така, както Господ заповяда на Моисей за левитите; така им направиха израелтяните.
21 И така, левитите се очистиха от греховете си и изпраха дрехите си; и Аарон ги принесе като принос пред Господа, и Аарон направи за тях умилостивение, за да ги очисти.
22 След това левитите влязоха в шатъра за срещане, за да вършат службата си пред Аарон и синовете му; както Господ заповяда на Моисей за левитите, така им сториха.
23 Ето определеното за левитите: от двадесет и пет години и нагоре да влизат в съответната смяна, за да вършат слугуването в шатъра за срещане;
24 а от петдесет години да престават да вършат слугуване и да не слугуват вече,
25 а да помагат на братята си в шатъра за срещане, да пазят заръчаното; а слугуване да не вършат. Така да постъпваш с левитите, колкото за дадените им заръки.
Числа: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36