за Христос

Числа 31   

1 Победа над мадиамците
След това Господ говори на Моисей:
2 Въздай на мадиамците за израелтяните и след това ще се прибереш при народа си.
3 И така, Моисей говори на народа: Нека се въоръжат от вас мъже за бой и нека отидат против Мадиам, за да извършат въздаяние върху Мадиам за Господа.
4 По хиляда души от всяко племе от всички Израелеви племена да изпратите на войната.
5 И така, от Израелевите хиляди бяха преброени по хиляда души от всяко племе, дванадесет хиляди души, въоръжени за бой.
6 Моисей ги изпрати на войната, по хиляда души от всяко племе, тях и Финеес, син на свещеника Елеазар, със святите вещи и с тръбите за тревога в ръцете му.
7 Те воюваха против Мадиам, както Господ заповяда на Моисей, и убиха всяко мъжко.
8 И между убитите убиха и мадиамските царе: Евий, Рекем, Сур, Ур и Рева, петима мадиамски царе; убиха с меч и Валаам, Веоровия син.
9 А израелтяните плениха жените на мадиамците, децата им, всичкия им добитък и всичките им стада; и разграбиха целия им имот.
10 А всичките им градове, в местата, населени от тях, и всичките им станове изгориха с огън.
11 Те взеха всичко заграбено и цялата плячка - и човек, и животно.
12 И докараха пленниците, плячката и заграбеното на Моисей, на свещеника Елеазар и на обществото израелтяни в стана, на моавските полета при Йордан, срещу Йерихон.
13 Тогава Моисей, свещеникът Елеазар и всички първенци на обществото излязоха да ги посрещнат вън от стана.
14 Но Моисей се разгневи на военачалниците, на хилядниците и на стотниците, които се връщаха от военния поход;
15 Моисей им каза: Оставихте ли живи всички жени?
16 Ето, те, по съвета на Валаам, накараха израелтяните да беззаконстват против Господа в делото на Фегор, така че язвата се яви сред Господнето общество.
17 Затова сега убийте всички мъжки от децата и убийте всяка жена, която е познала мъж, като е лежала с него.
18 А всички момичета, които не са познали мъж, които не са лежали с такъв, оставете живи за себе си.
19 И вие останете вън от стана седем дни; вие и пленниците ви, всеки от вас, който е убил човек и който се е допрял до убит, очистете се на третия ден и на седмия ден;
20 очистете и всички дрехи, всички кожени вещи и всичко, което е направено от козина, и всички дървени съдове.
21 Също и свещеникът Елеазар каза на войниците, които бяха ходили на война: Това е наредбата, която Господ заповяда на Моисей като закон.
22 Само че златото, среброто, медта, желязото, оловото и калая,
23 всичко, което може да устои на огън, прекарайте през огън и ще бъде чисто; обаче, трябва да се очисти и с очистителната вода; и всичко, което не може да устои на огън, прекарайте през вода.
24 Тогава на седмия ден да изперете дрехите си и ще бъдете чисти; и след това да влезете в стана.
25 И Господ говори на Моисей:
26 Ти и свещеникът Елеазар, и началниците на бащините домове от обществото пребройте плячката и пленниците - и човек, и животно,
27 и раздели плячката на две - между войниците, които ходиха на война, и цялото общество.
28 От дела на войниците, които ходиха на бой, отдели като данък за Господа по една душа от петстотин - от хора, от говеда, от осли и от овце;
29 от тяхната половина да вземеш това и да го дадеш на свещеника Елеазар като принос за издигане на Господа.
30 А от половината, която се дава на израелтяните, да вземеш по един дял от петдесет - от хора, от говеда, от осли и от овце - от всеки добитък, - и да ги дадеш на левитите, които пазят заръчаното за Господнята скиния.
31 И така, Моисей и свещеникът Елеазар направиха, както Господ заповяда на Моисей.
32 А плячката, т. е. това, което остана в плен, което войниците плениха, беше: овце - шестстотин седемдесет и пет хиляди;
33 говеда - седемдесет и две хиляди;
34 осли - шестдесет и една хиляди,
35 и хора - жени, които не бяха познали мъж чрез лягане с такъв, - всичко тридесет и две хиляди души.
36 Половината, делът на онези, които бяха ходили на бой, беше на брой: овце - триста тридесет и седем хиляди и петстотин:
37 а данъкът за Господа от овцете беше шестстотин седемдесет и пет;
38 говедата бяха тридесет и шест хиляди, от които данъкът за Господа беше седемдесет и две;
39 ослите бяха тридесет хиляди и петстотин, от които данъкът за Господа беше шестдесет и един;
40 и хората бяха шестнадесет хиляди, от които данъкът за Господа беше тридесет и двама души.
41 И Моисей даде данъка, като принос за издигане на Господа, на свещеника Елеазар, както Господ заповяда на Моисей.
42 А половината, която бе дадена на израелтяните, която Моисей отдели от войниците,
43 т. е. половината за обществото, беше: овце - триста тридесет и седем хиляди и петстотин;
44 говеда - тридесет и шест хиляди;
45 осли - тридесет хиляди и петстотин;
46 и хора - шестнадесет хиляди.
47 От тази половина за израелтяните Моисей взе по един дял от петдесет, от хора и от животни, и ги даде на левитите, които пазеха заръчаното за Господнята скиния, както Господ заповяда на Моисей.
48 Тогава към Моисей се приближиха началниците, които бяха над хилядите на войската, хилядниците и стотниците,
49 и казаха на Моисей: Слугите ти преброиха войниците, които са под ръката ни; и не липсва нито един от нас.
50 Затова принасяме дар на Господа, всеки каквото е намерил - златни неща, верижки, гривни, пръстени, обеци и мъниста, за да се извърши умилостивение за душите ни пред Господа.
51 Моисей и свещеникът Елеазар взеха златото от тях, всичко в изработени украшения.
52 И цялото злато от приноса за издигане, който хилядниците и стотниците принесоха на Господа, беше шестнадесет хиляди седемстотин и петдесет сикъла.
53 (Защото войниците бяха грабили, всеки за себе си.)
54 И Моисей и свещеникът Елеазар, като взеха златото от хилядниците и стотниците, го донесоха в шатъра за срещане, за спомен на израелтяните пред Господа.
Числа: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36