за Христос

Числа 21   

1 Отровните змии и чудото с медната змия
А арадският цар, ханаанецът, който живееше на юг, като чу, че Израел идва през пътя Атарим, воюва против Израел и хвана от тях пленници.
2 Тогава Израел направи оброк на Господа, като каза: Ако наистина предадеш този народ в ръката ми, то съвсем ще разоря градовете им.
3 И Господ послуша гласа на Израел и му предаде ханаанците; и те ги погубиха и разориха градовете им. И мястото бе наречено Хорма.
4 А когато отпътуваха от планината Ор по пътя към Червеното море, за да обиколят Едомската земя, народът излезе от търпение в душата си поради пътя.
5 И народът говори против Бога и против Моисей: Защо ни изведохте от Египет да измрем в пустинята? Защото няма нито хляб, нито вода и душата ни се отвращава от този никакъв хляб.
6 Затова Господ изпрати между народа змии-усойници, които хапеха народа, и измря много народ от Израел.
7 Тогава народът дойде при Моисей и каза: Съгрешихме затова, че говорихме против Господа и против тебе; помоли се на Господа да махне змиите от нас. И Моисей се помоли за народа.
8 А Господ каза на Моисей: Направи си от мед една змия-усойница и я сложи на висока върлина; и всеки ухапан, като погледне към нея, ще остане жив.
9 И така, Моисей направи медна змия и я сложи на най-високата върлина; и когато змия ухапеше някого, той, като погледнеше към медната змия, оставаше жив.
10 Тогава израелтяните отпътуваха и разположиха стан в Овот.
11 И като отпътуваха от Овот, разположиха стан в Е-Аварим, в пустинята, която е към Моав, към изгрева на слънцето.
12 Оттам отпътуваха и разположиха стан в долината Заред.
13 Оттам отпътуваха и разположиха стан оттатък реката Арнон, която е в пустинята и изтича от пределите на аморейците; защото Арнон е моавска граница между моавците и аморейците.
14 Затова е казано в книгата на Господните войни:
Ваев в Суфа
и потоците на Арнон,
15 и течението на потоците,
което се простира до селището Ар
и допира границите на Моав.
16 А оттам дойдоха при Вир. Този е кладенецът, за който Господ каза на Моисей: Събери народа и ще му дам вода.
17 Тогава Израел изпя тази песен:
Бликай, о, кладенче; пейте за него.
18 Кладенец изкопаха първенците,
благородните от народа изкопаха,
чрез заповед на законодателя, с жезлите си.
А от пустинята отидоха в Матана
19 и от Матана в Наалиил, и от Наалиил във Вамот,
20 а от Вамот в долината, която е в моавското поле, при върха на Фасга, която гледа към Есимон.
21 Тогава Израел изпрати посланици при аморейския цар Сион да кажат:
22 Остави ме да мина през земята ти; няма да се отклоняваме нито по нивите, нито по лозята; не искаме да пием вода от кладенците; през царския път ще вървим, докато преминем твоите предели.
23 А Сион не пусна Израел да мине през пределите му; той събра целия си народ, излезе и се опълчи срещу Израел в пустинята, и дойде в Яса и воюва против Израел.
24 Но Израел го порази с острието на меча и завладя земята му от Арнон до Явок, до амонците; защото границата на амонците беше укрепена.
25 Израел завладя всички тези градове; и Израел се засели във всичките градове на аморейците, в Есевон и във всичките му села.
26 Понеже Есевон беше град на аморейския цар Сион, който беше воювал с предишния моавски цар и беше отнел от ръката му цялата му земя до Арнон.
27 Затова онези, които говорят с притчи, казват:
Дойдете в Есевон.
Да се съгради и да се закрепи градът Сионов.
28 Защото огън излезе от Есевон,
пламък от града Сионов;
изгори Ар моавски
и първенци на високите места на Арнон.
29 Горко ти, Моаве!
Погина ти, Хамосов народ!
Даде синовете си на бяг
и дъщерите си на плен
при Сион, аморейския цар.
30 Ние ги простреляхме;
Есевон погина до Девон;
и ги запустихме до Нофа,
която се простира до Медева.
31 Така Израел се засели в земята на аморейците.
32 После Моисей изпрати хора да съгледат Язир; и като превзеха селата му, прогониха аморейците, които бяха в тях.
33 Тогава се върнаха и отидоха по пътя към Васан; а васанският цар Ог излезе против тях, той и целият му народ, на бой в Едраи.
34 Но Господ каза на Моисей: Не бой се от него, защото Аз ще предам в ръцете ви него, целия му народ и земята му; ще му направиш така, както направи на аморейския цар Сион, който живееше в Есевон.
35 И така, поразиха него, синовете му и целия му народ, докато не му остана нито един оцелял; и завладяха земята му.
Числа: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36