за Христос

Числа 14:6-24,38   

6 А Исус, Навиновият син, и Халев, Ефониевият син, от онези, които съгледаха земята, раздраха дрехите си
7 и говориха на цялото общество израелтяни: Земята, през която минахме, за да я съгледаме, е много добра.
8 Ако бъде благоволението на Господа към нас, тогава Той ще ни въведе в тази земя и ще ни я даде - земя, където текат мляко и мед.
9 Само недейте въстава против Господа, нито се бойте от народа на земята, защото те са ястие за нас; защитата им се оттегли от тях; а Господ е с нас; не бойте се от тях.
10 Но цялото общество каза да ги убият с камъни. Тогава Господнята слава се яви в шатъра за срещане пред всички израелтяни.
11 И Господ каза на Моисей: Докога ще Ме презира този народ? И докога няма да Ми вярва, въпреки всички знамения, които съм извършил сред него?
12 Ще ги поразя с мор и ще ги изтребя; а от тебе ще направя народ, по-голям и по-силен от тях.
13 Но Моисей отговори на Господа: Тогава египтяните ще чуят; защото Ти със силата Си си извел този народ изсред тях;
14 и ще кажат това на жителите на тази земя, които са чули, че Ти, Господи, си между този народ - че Ти, Господи, се явяваш лице с лице и че облакът Ти стои над тях, и че Ти вървиш пред тях денем в облачен стълб, а нощем в огнен стълб.
15 И ако изтребиш този народ като един човек, тогава народите, които са чули за Тебе, ще кажат:
16 Понеже Йехова не можа да въведе този народ в земята, за която им се кле, затова ги погуби в пустинята.
17 Сега, моля Ти се, нека се възвеличи силата на Господа мой, както си говорил:
18 Господ е дълготърпелив и многомилостив, прощава беззаконие и престъпление и никак не оневинява виновния, и въздава беззаконието на бащите върху синовете до третия и четвъртия род.
19 Прости, моля Ти се, беззаконието на този народ според Твоята голяма милост и както си прощавал на този народ от Египет до тук.
20 И Господ каза: Прощавам им, както си казал;
21 но наистина се заклевам в живота Си, че целият свят ще се изпълни с Господнята слава.
22 Понеже от всички тези мъже, които са виждали славата Ми и знаменията, които извърших в Египет и в пустинята, и са Ме раздразвали досега десет пъти, и не послушаха гласа Ми,
23 наистина нито един от тях няма да види земята, за която се клех на бащите им, нито ще я види някой от онези, които Ме презряха.
24 Но понеже слугата ми Халев има в себе си друг дух и той напълно Ме последва, затова него ще въведа в земята, в която влезе, и потомството му ще я наследява.
38 А Исус, Навиновият син, и Халев, Ефониевият син, останаха живи измежду онези мъже, които ходиха да съгледат земята.
Числа: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36