за Христос

Числа 14:1-39   

1 Ропот сред Израел и Божият съд за неверието
Тогава цялото общество извика с висок глас и народът плака през онази нощ.
2 И всички израелтяни роптаеха против Моисей и Аарон; и цялото общество им каза: Да бяхме измрели в Египетската земя! Или в тази пустиня да бяхме измрели!
3 И защо ни води Господ в тази земя да паднем от меч и жените ни и децата ни да бъдат разграбени? Нямаше ли да ни е по-добре да се върнем в Египет?
4 Те си казаха един на друг: Да си поставим началник и да се върнем в Египет.
5 Тогава Моисей и Аарон паднаха на лицата си пред цялото множество на обществото израелтяни.
6 А Исус, Навиновият син, и Халев, Ефониевият син, от онези, които съгледаха земята, раздраха дрехите си
7 и говориха на цялото общество израелтяни: Земята, през която минахме, за да я съгледаме, е много добра.
8 Ако бъде благоволението на Господа към нас, тогава Той ще ни въведе в тази земя и ще ни я даде - земя, където текат мляко и мед.
9 Само недейте въстава против Господа, нито се бойте от народа на земята, защото те са ястие за нас; защитата им се оттегли от тях; а Господ е с нас; не бойте се от тях.
10 Но цялото общество каза да ги убият с камъни. Тогава Господнята слава се яви в шатъра за срещане пред всички израелтяни.
11 И Господ каза на Моисей: Докога ще Ме презира този народ? И докога няма да Ми вярва, въпреки всички знамения, които съм извършил сред него?
12 Ще ги поразя с мор и ще ги изтребя; а от тебе ще направя народ, по-голям и по-силен от тях.
13 Но Моисей отговори на Господа: Тогава египтяните ще чуят; защото Ти със силата Си си извел този народ изсред тях;
14 и ще кажат това на жителите на тази земя, които са чули, че Ти, Господи, си между този народ - че Ти, Господи, се явяваш лице с лице и че облакът Ти стои над тях, и че Ти вървиш пред тях денем в облачен стълб, а нощем в огнен стълб.
15 И ако изтребиш този народ като един човек, тогава народите, които са чули за Тебе, ще кажат:
16 Понеже Йехова не можа да въведе този народ в земята, за която им се кле, затова ги погуби в пустинята.
17 Сега, моля Ти се, нека се възвеличи силата на Господа мой, както си говорил:
18 Господ е дълготърпелив и многомилостив, прощава беззаконие и престъпление и никак не оневинява виновния, и въздава беззаконието на бащите върху синовете до третия и четвъртия род.
19 Прости, моля Ти се, беззаконието на този народ според Твоята голяма милост и както си прощавал на този народ от Египет до тук.
20 И Господ каза: Прощавам им, както си казал;
21 но наистина се заклевам в живота Си, че целият свят ще се изпълни с Господнята слава.
22 Понеже от всички тези мъже, които са виждали славата Ми и знаменията, които извърших в Египет и в пустинята, и са Ме раздразвали досега десет пъти, и не послушаха гласа Ми,
23 наистина нито един от тях няма да види земята, за която се клех на бащите им, нито ще я види някой от онези, които Ме презряха.
24 Но понеже слугата ми Халев има в себе си друг дух и той напълно Ме последва, затова него ще въведа в земята, в която влезе, и потомството му ще я наследява.
25 (А амаличаните и ханаанците живеят в долината.) Утре се върнете и идете в пустинята към Червеното море.
26 Господ говори още на Моисей и Аарон:
27 Докога ще търпя това нечестиво общество, което роптае против Мене? Чух роптанията на израелтяните, с които роптаят против Мене.
28 Кажи им: Заклевам се в живота Си, казва Господ, навярно ще направя на вас така, както вие говорихте в ушите Ми;
29 труповете ви ще паднат в тази пустиня; и от преброените между вас, колкото сте на брой от двадесет години и нагоре, които сте роптали против Мене,
30 нито един няма да влезе в земята, за която се клех да ви заселя в нея, освен Халев, Ефониевия син, и Исус, Навиновия син.
31 Но децата ви, за които казахте, че ще бъдат разграбени, тях ще въведа; и те ще познаят земята, която вие презряхте.
32 А вашите трупове ще паднат в тази пустиня.
33 И децата ви ще скитат по пустинята четиридесет години и ще теглят поради вашите блудствания, докато бъдат изпоядени труповете ви в пустинята.
34 Според числото на дните, през които съгледахте земята, четиридесет дни, всеки ден за една година, четиридесет години ще теглите поради беззаконията си и ще познаете какво значи Аз да съм неблагоразположен.
35 Аз, Господ, говорих; наистина така ще постъпя с цялото това нечестиво общество, което се е събрало против Мене; в тази пустиня ще се довършат и в нея ще измрат.
36 И онези мъже, които Моисей изпрати да съгледат земята, които, като се върнаха, направиха цялото общество да роптае против него и зле представиха земята,
37 тези мъже, които зле представиха земята, измряха от язвата пред Господа.
38 А Исус, Навиновият син, и Халев, Ефониевият син, останаха живи измежду онези мъже, които ходиха да съгледат земята.
39 Тогава Моисей каза тези думи на всички израелтяни; и народът плака горчиво.
Числа: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36