за Христос

Който ще преобрази нашето унизено тяло, за да стане съобразно с Неговото славно тяло, според действието на силата Си да покори и всичко на Себе Си.

Слушай Филипяни 3:21
Филипяни 3:21

Препратки:

Други преводи на Филипяни 3:21:

който с властта, чрез която може да покори всичко на себе си, ще преобрази унизените ни тела, за да станат като неговото славно тяло.
/Съвременен превод 2004/
който ще преобрази нашето унижено тяло, за да стане съобразно с Неговото славно тяло според действието на Неговата сила, с която Той може да покори всичко на Себе Си.
/Верен 2002/
Който ще преобрази нашето унищожено тяло, за да стане съобразно с Неговото славно тяло, според действието на силата Си да покори и всичко на Себе Си.
/Библейско общество 2000/
Който ще преобрази нашето унищожено тяло, за да стане съобразно с Неговото славно тяло, по упражнението на силата Си да покори и всичко на Себе Си.
/Протестантски 1940/
Който ще преобрази унизеното наше тяло тъй, че то да стане подобно на Неговото славно тяло, със силата, чрез която Той може и да покорява на Себе Си всичко.
/Православен/
който ще преобрази униженото наше тело да стане съобразно с неговото славно тело, по действието чрез което може и да покори всичко на себе си.
/Цариградски/
Who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself.
/KJV/