за Христос

Съдии 2   

1 Ангел Господен дойде от Галгал в Бохим и каза: Изведох ви от Египет и ви доведох в земята, за която се бях клел на бащите ви: Няма да наруша завета Си с вас довека.
2 Не сключвайте договор с жителите на тази земя, а съсипете жертвениците им! Вие обаче не послушахте гласа Ми. Защо постъпихте така?
3 Затова и Аз казах: Няма да ги изгоня пред вас; но те ще ви бодат в ребрата и боговете им ще ви бъдат примка.
4 И когато ангелът Господен изговори тези думи на всички израелтяни, народът плака силно.
5 Затова нарекоха онова място Бохим; и там принесоха жертва на Господа.
6 Смърт и погребение на Исус Навин
Когато Исус разпусна народа, всички израелтяни се прибраха в земята на наследството си, за да я притежават.
7 И народът служеше на Господа през всички дни на Исус и през всички дни на старейшините, които надживяха Исус, които видяха всички велики дела, които Господ беше извършил в Израел.
8 И Господният слуга Исус, Навиновият син, умря на възраст сто и десет години.
9 Погребаха го в земята на наследството му, в Тамнат-арес, в хълмистата земя на Ефрем, на север от хълма Гаас.
10 И цялото това поколение се прибра при бащите си, а след тях дойде друго поколение, което не познаваше Господа, нито делата, които беше извършил за Израел.
11 Призоваване и мисия на съдиите
И израелтяните извършиха зло пред Господа, като се покланяха на ваалимите.
12 Те изоставиха Господа, Бога на бащите си, Който ги беше извел от Египетската земя, и се покланяха на други богове - боговете на племената, които бяха около тях. Като им се покланяха, те разгневиха Господа.
13 Те изоставиха Господа и служеха на Ваал и на астартите.
14 Гневът на Господа пламна против Израел и Той позволи на грабители да ги ограбват; и ги предаде на околните им неприятели, така че не можаха вече да устоят на враговете си.
15 Където и да излизаха, Господнята ръка беше против тях в злините, както Господ беше говорил и им се беше клел. Те изпаднаха в голямо утеснение.
16 Тогава Господ издигаше съдии, които ги избавяха от грабителите им.
17 Но те и съдиите си не слушаха, а блудстваха след други богове и им се кланяха; скоро се отклониха от пътя, в който ходеха бащите им, които слушаха Господните заповеди; те обаче не направиха така.
18 И когато Господ издигаше съдии над тях, Той беше със съдията и ги избавяше от враговете им през всичките дни на съдията; защото Господ се смиляваше заради оплакванията им от онези, които ги потискаха и притесняваха.
19 А след смъртта на съдията те се връщаха и се развращаваха по-зле от бащите си, като се покланяха на други богове, за да им служат и да им се кланят. Те не се отказваха от делата си и упорито следваха пътя си.
20 Затова гневът на Господа пламна против Израел и Той каза: Понеже този народ престъпи завета Ми, който съм заповядал на бащите им, и не послушаха гласа Ми,
21 то и Аз няма да изгоня вече пред тях нито един от народите, които Исус остави, когато умря,
22 за да изпитам чрез тях Израел дали ще пазят Господния път и ще ходят в него, както го пазиха бащите им, или не.
23 И така, Господ остави тези народи, не ги изгони веднага и не ги предаде на Исус.
Съдии: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21