за Христос

Софоний 2   

1 Призив за покаяние
Изпитайте себе си - да! - изпитайте,
народе безсрамни,
2 преди указът да влезе в сила
(денят минава като плява) -
преди да ви сполети лютият гняв Господен,
преди да ви постигне денят на гнева Господен.
3 Търсете Господа, всички кротки на земята,
които изпълнявате волята Му;
търсете правда, търсете кротост,
дано бъдете покрити в деня на гнева Господен.
4 Божият съд над народите
Защото Газа ще бъде изоставена
и Аскалон ще бъде запустен;
ще изгонят Азот по пладне
и Акарон ще бъде изкоренен.
5 Горко на жителите на морските брегове,
на Херетцкия народ!
Словото Господне е против вас;
и тебе, Ханаане, филистимска земьо,
ще те погубя, за да няма в тебе жители.
6 И морският бряг ще бъде селище с кладенци за овчари
и огради за стада.
7 И това крайбрежие ще бъде за останалите от Юдовия дом;
там ще пасат стадата си;
в къщите на Аскалон ще лежат вечер;
защото Господ, техният Бог, ще ги посети
и ще ги върне от плена им.
8 Чух хулата на Моав
и укорите на амонците,
с които хулеха народа Ми
и горделиво нарушиха границата им.
9 Затова, заклевам се в живота Си, казва Господ на Силите, Израелевият Бог,
Моав непременно ще бъде като Содом,
а амонците - като Гомор,
място, завладяно от коприви и солници - вечна пустота;
останалите от народа Ми ще ги оберат
и оцелелите от народа Ми ще ги наследят.
10 Това ще им стане поради гордостта им,
защото укориха народа на Господа на Силите
и се надигаха против тях.
11 Господ ще бъде страшен за тях,
защото ще изнури всички земни богове;
и всички острови на народите
ще Му се кланят, всеки от мястото си.
12 И вие, етиопци,
вие ще бъдете убити с меча Ми.
13 Той ще простре ръката Си против север
и ще погуби Асир,
ще обърне Ниневия в развалини,
в място, безводно като пустинята.
14 Стада ще лежат сред нея,
всякакъв вид животни;
пеликанът и таралежът ще обитават в капителите й;
гласът им ще екне в прозорците;
пустота ще има в праговете,
защото Той ще я лиши от кедровите изделия.
15 Този е веселящият се град,
който живееше безгрижно,
който казваше в сърцето си:
Аз съм и освен мене няма друг!
Как се обърна в развалина,
обиталище на зверове!
Всеки, който минава край него,
ще подсвирне и ще помаха с ръката си.
Софоний: 1 2 3