за Христос

Римляни 15   

1 Примерът на Исус Христос
Обаче ние, силните, сме длъжни да носим немощите на слабите и да не угаждаме на себе си.
2 Нека всеки от нас угажда на ближния си за негово добро, за негово назидание.
3 Понеже и Христос не угоди на Себе Си, но както е писано:
Укорите на онези, които укоряваха Тебе,
паднаха върху Мене.
4 Защото всичко, което е било писано отпреди, е било писано за наше поучение и чрез твърдостта и утехата от Писанията да имаме надежда.
5 А Бог на твърдостта и на утехата да ви даде единомислие помежду ви по примера на Христос Исус.
6 Така че единодушно и с една уста да славите Бога и Отца на нашия Господ Исус Христос.
7 Затова приемайте се един друг, както и Христос ни прие за Божията слава.
8 Защото казвам, че Христос стана Служител на обрязаните заради Божията вярност, за да се утвърдят обещанията, дадени на бащите,
9 и за да прославят езичниците Бога за Неговата милост, както е писано:
Затова ще Те хваля между народите;
и ще възпея името Ти.
10 И пак казва:
Развеселете се, народи, с Неговия народ.
11 И пак:
Хвалете Господа, всички племена,
и да Го славословят всички народи.
12 И пак Исая казва:
Ще се яви Есеевият корен и Този,
Който ще се издигне да владее над народите,
на Него ще се надяват народите.
13 А Бог на надеждата да ви изпълни с пълна радост и мир във вярата, така че чрез силата на Святия Дух да се преумножава надеждата ви.
14 Павел за дейността си като проповедник
И самият аз съм уверен във вас, братя мои, че самите вие сте пълни с благост, изпълнени с всяко знание, и че можете да се наставлявате един друг.
15 Но за да ви напомня някои неща, пиша ви донякъде по-дързостно поради дадената ми от Бога благодат
16 да бъда служител на Исус Христос между езичниците и да свещенослужа в Божието благовестие, за да бъдат езичниците благоприятен принос, осветен от Святия Дух.
17 И така, колкото за това, което се отнася до Бога, аз имам за какво да се похваля в Христос Исус.
18 Защото не бих се осмелил да говоря за нещо, освен онова, което Христос е извършил чрез мене, за да приведе езичниците в покорност на вярата чрез моето слово и дело,
19 със силата на знамения и чудеса, със силата на Святия Дух Божий, така че от Йерусалим и околностите му, дори до Илирик, напълно съм проповядвал Христовото благовестие.
20 Обаче имах за цел да проповядвам благовестието така - не там, където беше вече известно Христовото име, да не би да градя на чужда основа;
21 но както е писано:
Онези ще видят, на които не се е известило за Него;
и онези ще разберат, които не са чули.
22 Това ме е възпирало много пъти да дойда при вас.
23 Но сега, като няма вече място за моето служение по тези страни и понеже от много години съм желал да дойда при вас,
24 когато тръгвам за Испания, ще дойда, защото се надявам да ви видя като минавам и вие да ме изпратите за там, след като се наситя донякъде на общението с вас.
25 А сега отивам в Йерусалим, за да послужа на светиите.
26 Защото от Македония и Ахая благоволиха да дадат известна помощ за бедните между светиите в Йерусалим.
27 Благоволиха наистина, но са им и длъжници, защото ако езичниците участват с тях и в духовните неща, длъжни са да им послужат и в земните.
28 И така, когато свърша това, като им осигуря този плод, ще мина през вас за Испания.
29 И зная, че когато дойда при вас, ще дойда с изобилно благословение от благовестието на Христос.
30 Но аз ви моля, братя, заради нашия Господ Исус Христос и заради любовта, която е плод на Духа, да ме поддържате с усърдна молитва към Бога за мене,
31 за да се избавя от противниците на вярата в Юдея и моята служба за Йерусалим да бъде благоприятна на светиите;
32 и с Божията воля да дойда радостен при вас и да си почина между вас.
33 А Бог на мира да бъде с всички вас. Амин.
Римляни: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16