за Христос

Псалми 89:4,15,16,23,24,26,28,29,33,34,37   

4 Ще утвърдя потомството ти завинаги
и ще издигам престола ти от род в род. (Села.)
15 Блажен народът, който познава възклицанието на тръбите;
те ходят, Господи, в светлината на Твоето лице.
16 В Твоето име се радват всеки ден
и с правдата Ти се въздигат;
23 Но Аз ще съкруша пред него противниците му
и ще поразя онези, които го мразят.
24 А верността Ми и милостта Ми ще бъдат с него;
и с Моето име ще се издигне рогът му.
26 Той ще извика към Мен: Отец си ми,
Бог мой и канарата на моето спасение.
28 Вечно ще пазя милостта Си за него;
и заветът Ми ще бъде верен спрямо него.
29 Също и потомството му ще направя да продължава довека
и престолът му - като дните на небето.
33 но милостта Си няма да оттегля от него,
нито ще изневеря на верността Си.
34 Няма да наруша завета Си,
нито ще променя това, което е излязло от устните Ми.
37 като луната, която е утвърдена довека
и е вярна свидетелка на небето. (Села.)