за Христос

Псалми 37:3-7,9,11,16-20,22-30,31,33,34,37,40   

3 Уповавай на Господа и върши добро;
така ще населиш земята и ще се храниш с увереност.
4 Весели се също така в Господа
и Той ще ти даде измоленото от сърцето ти.
5 Предай на Господа пътя си;
и уповавай на Него и Той ще извърши очакването ти;
6 и ще направи да се яви правдата ти като светлината
и съдът ти като пладне.
7 Облегни се на Господа и чакай Него;
не се раздразвай поради този човек, който успява в пътя си,
като извършва подлости.
9 Защото злотворците ще бъдат изтребени;
а онези, които чакат Господа, те ще наследят земята.
11 А кротките ще наследят земята
и ще се наслаждават на изобилен мир.
16 Малкият имот на праведния е по-желателен
от богатството на мнозина нечестиви;
17 защото мишците на нечестивите ще се строшат,
а Господ подкрепя праведните.
18 Господ знае дните на непорочните;
и тяхното наследство ще бъде довека.
19 Те няма да се посрамят в лоши времена,
в дни на глад ще бъдат сити,
20 а нечестивите ще загинат
и враговете Господни ще бъдат като отбраните агнета,
ще чезнат, като дим ще изчезнат.
22 Защото благословените от Господа ще наследят земята;
а проклетите от Него ще бъдат изтребени.
23 Стъпките на човека се оправят от Господа;
и Неговото благоволение е в пътя Му.
24 Ако падне, няма да се повали,
защото Господ подпира ръката му.
25 Млад бях, ето, остарях,
но не съм видял праведния изоставен,
нито потомството му да проси хляб.
26 Всеки ден постъпва благо и дава назаем;
и потомството му е в благословение.
27 Отклонявай се от зло и върши добро,
и ще имаш вечно жилище.
28 Защото Господ обича правосъдие
и не изоставя светиите Си;
навеки те ще бъдат опазени;
а потомството на нечестивите ще бъде изтребено.
29 Праведните ще наследят земята
и ще живеят на нея довека.
30 Устата на праведния приказва за мъдрост
и езикът му говори правосъдие.
31 Законът на неговия Бог е в сърцето му;
стъпките му няма да се подхлъзнат.
33 Господ няма да го остави в ръцете му,
нито ще го осъди, когато бъде съден.
34 Чакай Господа и пази Неговия път,
и Той ще те издигне, за да наследиш земята;
когато бъдат изтребени нечестивите, ти ще видиш това.
37 Забележи непорочния и гледай праведния;
защото миролюбивият човек ще има потомство,
40 И Господ ще им помогне и ще ги избави,
ще ги избави от нечестивите и ще ги спаси,
понеже са прибегнали при Него.