за Христос

Псалми 36   

1 Божията добрина и справедливост
(По слав. 35.) За първия певец. Псалом на Господния слуга Давид.
Беззаконието на нечестивия свидетелства на вътрешното ми сърце,
че пред очите му няма страх от Бога.
2 Защото той се лъже в своите си очи,
че беззаконието му няма да се открие и да се намрази.
3 Думите на устата му са беззаконие и измама;
той не иска да бъде разумен, за да прави добро.
4 Беззаконие измисля на леглото си;
застава на недобър път; злото не мрази.
5 Господи, Твоето милосърдие стига до небето,
верността Ти - до облаците;
6 правдата Ти е като великолепните планини;
отсъжданията Ти са голяма бездна;
Ти, Господи, запазваш хора и животни.
7 Колко е скъпоценно Твоето милосърдие, Боже!
Затова човешките синове прибягват под покрова на крилете Ти.
8 Ще се напоят от най-доброто на дома Ти
и от ръката на Твоите сладости ще им дадеш да пият.
9 Защото в Теб е изворът на живота,
в Твоята светлина ще видим светлина.
10 Простирай милосърдието Си към онези, които Те познават,
и правдата Си - към онези, които са с право сърце.
11 Нека не дойде против мене кракът на горделивите,
нито ръката на нечестивите да ме поклати.
12 Там паднаха онези, които вършат беззаконие;
повалиха се и няма да могат да станат.