за Христос

Псалми 33   

1 Възхвала на всемогъщия Бог
(По слав. 32.)
Радвайте се, праведници, в Господа;
прилично е за праведните да въздават хваление.
2 Хвалете Господа с арфа,
пейте Му псалми с десетострунен псалтир.
3 Пейте Му нова песен,
свирете изкусно с възклицание.
4 Защото словото на Господа е право
и всичките Му дела са извършени с вярност.
5 Той обича правда и правосъдие;
земята е пълна с милосърдието Господне.
6 Чрез словото на Господа станаха небесата
и чрез диханието на устата Му - цялото им множество.
7 Той събра като куп морските води,
сложи бездните в съкровищници.
8 Нека се бои от Господа цялата земя;
нека благоговеят с боязън пред Него всички жители на вселената.
9 Защото Той каза и стана;
Той заповяда и се затвърди.
10 Господ осуетява намеренията на народите;
прави безполезни мислите на племената.
11 Намеренията на Господа стоят твърди до века,
мислите на сърцето Му - от род в род.
12 Блажен онзи народ, на когото Бог е Господ -
народът, който е избрал за Свое наследство.
13 Господ гледа от небето,
наблюдава всички човешки синове;
14 от местообиталището Си
гледа всички земни жители -
15 Онзи, Който създаде сърцата на всички тях,
Който познава всичките им дела.
16 Никой цар не се избавя чрез многобройна войска,
силен мъж не се отървава чрез голямо юначество.
17 Безполезен е конят за избавление
и чрез голямата си сила не може да избави никого.
18 Ето, окото на Господа е върху онези, които се боят от Него,
върху онези, които се надяват на Неговата милост,
19 за да избави от смърт душата им
и в глад да ги опази живи.
20 Душата ни чака Господа;
Той е помощ наша и щит наш.
21 Защото в Него ще се весели сърцето ни,
понеже на Неговото свято име уповахме.
22 Дано бъде милостта Ти, Господи, върху нас,
както сме се надявали на Тебе.