за Христос

Псалми 17   

1 Невинният праведник е под Божията закрила
(По слав. 16.) Молитва на Давид.
Послушай, Господи, правото; внимавай към вика ми;
дай ухо на молитвата ми, която принасям с искрени устни.
2 Нека излезе присъдата ми от присъствието Ти;
очите Ти нека гледат справедливо.
3 Изпитвал си сърцето ми; посетил си ме нощно време;
опитал си ме и не си намерил в мене никакво зло намерение.
Мислите ми не надвишават устата ми.
4 Колкото до човешките дела, чрез думите на Твоите уста
аз опазих себе си от пътищата на насилниците.
5 Стъпките ми са се пазили здраво в Твоите пътища;
краката ми не са се подхлъзнали.
6 Аз Те призовах, Боже, защото ще ми отговориш;
приклони към мен ухото Си и послушай думите ми.
7 Яви чудесните Си милосърдия, Ти, Който с десницата Си избавяш уповаващите на Теб
от онези, които въстават против тях.
8 Пази ме като зеница на око;
скрий ме под сянката на крилете Си
9 от нечестивите, които ме съсипват,
от неприятелите на душата ми, които ме обкръжават.
10 Обградени са от своята тлъстина;
устата им говорят горделиво.
11 Те обиколиха вече стъпките ни;
насочиха очите си, за да ни тръшнат на земята;
12 всеки един от тях прилича на лъв, който желае да разкъса,
и на млад лъв, който седи скрит в засада.
13 Стани, Господи, изпревари го, повали го;
с меча Си избави душата ми от нечестивия -
14 от хора, Господи, с ръката Си,
от светските хора, чийто дял е в този живот
и чийто корем пълниш със съкровищата Си;
които са наситени с деца
и останалия си имот оставят на внуците си.
15 А аз ще видя лицето Ти в правда;
когато се събудя, ще се наситя от изгледа Ти.