за Христос

Псалми 148   

1 Цялата вселена да хвали Господа
Алилуя! Хвалете Господа от небесата;
хвалете Го във височините.
2 Хвалете Го, всички Негови ангели;
хвалете Го, всички Негови войнства.
3 Хвалете Го, слънце и луна;
хвалете Го, всички светли звезди.
4 Хвалете Го, вие, висши небеса
и води, които сте над небесата.
5 Нека хвалят името на Господа;
защото Той заповяда и те бяха създадени;
6 и ги утвърди отвека и довека,
като издаде повеление, което няма да премине.
7 Хвалете Господа от земята,
вие, морски чудовища и всички бездни,
8 огън и град, сняг и пара,
бурен вятър, който изпълнява словото Му,
9 планини и всички хълмове,
плодородни дървета и всички кедри,
10 зверове и всички животни,
животни и крилати птици,
11 земни царе и всички племена,
князе и всички земни съдии,
12 юноши и девици,
старци и младежи -
13 нека хвалят името на Господа;
защото само Неговото име е превъзнесено,
славата Му е над земята и небето.
14 И Той е възвисил рога на народа Си,
славата на всичките Си светии,
на израелтяните, народ, който Му е близък. Алилуя!