за Христос

Псалми 118   

1 Благодарствена молитва за победа
(По слав. 117.)
Славете Господа, защото е благ,
защото Неговата милост трае довека.
2 Нека каже сега Израел,
че Неговата милост трае довека.
3 Нека каже сега Аароновият дом,
че Неговата милост трае довека.
4 Нека кажат сега онези, които се боят от Господа,
че Неговата милост трае довека.
5 В притеснението си призовах Господа;
Господ ме послуша и ме постави на широко място.
6 Господ е на моя страна; няма да се убоя;
какво може да ми стори човек?
7 Господ е с мене между помощниците ми;
затова ще видя повалянето на ненавистниците си.
8 По-добре да се надява някой на Господа,
а не да уповава на човека.
9 По-добре да се надява някой на Господа,
а не да уповава на князе.
10 Всичките народи ме обиколиха;
но в името Господне ще ги надвия.
11 Обиколиха ме, да! Обкръжиха ме;
но в името Господне ще ги победя.
12 Обиколиха ме като пчели, но угаснаха като огън от тръни;
защото в името Господне ще ги разгромя.
13 Ти, враже, ме тласна силно, за да падна;
но Господ ми помогна.
14 Сила моя и песен моя е Господ
и Той ми стана избавител,
15 глас на радост и на избавление се чува в шатрите на праведните;
десницата Господня върши храбри дела.
16 Десницата Господня се издигна;
десницата Господня върши храбри дела.
17 Аз няма да умра, а ще живея
и ще разказвам за делата Господни.
18 Строго ме наказва Господ,
но на смърт не ме предава.
19 Отворете ми портите на правдата;
ще вляза в тях и ще прославя Господа.
20 Това са Господните порти,
в които ще влязат праведните.
21 Ще Те славословя, защото си ме послушал
и си ми станал избавител.
22 Камъкът, който отхвърлиха зидарите,
стана глава на ъгъла -
23 от Господа е това
и е чудно в нашите очи.
24 Този е денят, който Господ е създал;
нека се радваме и се развеселим в Него.
25 О, Господи! Избави ни, молим се.
О, Господи! Молим се, изпрати благоденствие.
26 Благословен да бъде онзи, който иде в името Господне;
благославяме ви от дома Господен.
27 Господ е Бог, Който ни показва светлина;
приведете до роговете на жертвеника
вързаната с въжета жертва.
28 Ти си Бог мой и ще Те славя;
Боже мой, ще Те възвисявам.
29 Славете Господа, защото е благ,
защото Неговата милост трае довека.