за Христос

Небесното богослужение
След това видях - и ето, врати отворени на небето; и предишният глас, който бях чул да говори с мене като тръба, казваше: Въздигни се тук и ще ти покажа това, което трябва да стане след това.

Слушай Откровение 4:1
Откровение 4:1

Препратки:

Други преводи на Откровение 4:1:

След това погледнах и там пред мен в небето беше отворена врата. Чух гласа, който ми бе говорил преди. Той звучеше като тръба и ми каза: Качи се тук и ще ти покажа какво трябва да се случи след това.
/Съвременен превод 2004/
След това погледнах, и ето, врата, отворена в небето; и първият глас, който бях чул да говори с мен като тръба, каза: Ела тук, горе, и ще ти покажа това, което трябва да стане след това.
/Верен 2002/
След това видях - и ето, врата, отворена на небето; и предишният глас, който бях чул да говори с мен като тръба, казваше: Изкачи се тук и ще ти покажа това, което трябва да стане след това.
/Библейско общество 2000/
След това видях, и ето врата отворени на небето; и предишният глас, който бях чул да говори с мене като тръба, казваше: Възлез тук, и ще ти покажа това, което трябва да стане подире.
/Протестантски 1940/
След това погледнах, и ето, врата отворени на небето, и предишният глас, що бях чул като от тръба, която говореше с мене, каза: изкачи се тук, и ще ти покажа, какво трябва да стане след това.
/Православен/
След това видех, и ето врата отворени на небето; и първият глас що чух беше като глас от тръба, която ми говореше и казваше: Възлез тука, и ще ти покажа което требва да стане след това.
/Цариградски/
After this I looked, and, behold, a door was opened in heaven: and the first voice which I heard was as it were of a trumpet talking with me; which said, Come up hither, and I will shew thee things which must be hereafter.
/KJV/