за Христос

Откровение 13   

1 Звярът, излязъл от морете
И видях звяр, който излизаше от морето и имаше десет рога и седем глави; и на роговете му десет корони, а на главите му богохулни имена.
2 Звярът, който видях, приличаше на леопард, а краката му бяха като крака на мечка, устата му като уста на лъв; и змеят му даде силата си, престола си и голяма власт.
3 И видях една от главите му като че ли смъртно ранена; но смъртоносната му рана оздравя; и цялата земя удивена отиде след звяра и се поклониха на змея, защото даде властта си на звяра;
4 поклониха се и на звяра, като казваха: Кой е като този звяр и кой може да воюва против него?
5 И даде му се уста да говори горделиво и богохулно; дадена му бе още власт да действа четиридесет и два месеца.
6 Той отвори устата си да изрече хули против Бога, да хули името Му и скинията Му и онези, които живеят на небесата.
7 И му бе позволено да воюва против светиите и да ги победи; и му бе дадена власт над всеки род и народ, език и племе.
8 И ще му се поклонят всички, които живеят на земята, всеки, чието име не е било записано в книгата на живота на Агнеца, заклан от създаването на света.
9 Ако има човек ухо, нека слуша.
10 Ако някой откарва в плен, и той в плен ще отиде; ако някой убива с меч, и той трябва да бъде убит с меч. Тук са нужни търпението и вярата на светиите.
11 Втори звяр от земята. Печатът на антихриста
И видях друг звяр, който излизаше от земята; и имаше два рога, като агнешки, а говореше като змей.
12 Той упражняваше цялата власт на първия звяр в неговото присъствие и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана беше оздравяла.
13 И вършеше големи знамения, дори предизвика и огън да слиза от небето на земята пред човеците.
14 Той мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от меча и оздравя.
15 И му бе позволено да вложи дихание в образа на звяра, така че образът на звяра да проговори; също и да направи да бъдат избити онези, които не се покланят на образа на звяра.
16 И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им бъде сложен белег на десницата или на челата им,
17 за да не може никой да купува или да продава освен онзи, който носи за белег името на звяра или числото на неговото име.
18 Тук е нужна мъдрост; който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек; а числото му е шестстотин шестдесет и шест.
Откровение: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22