за Христос

Матей 9   

1 Излекуване на парализирания
(Марк 2:1-12; Лука 5:17-26)

Тогава Той влезе в една ладия, премина и дойде в Своя Си град.
2 И, ето, донесоха при Него един паралитик, сложен на постелка; и Исус, като видя вярата им, каза на парализирания човек: Дерзай, синко; прощават ти се греховете.
3 И, ето, някои от книжниците си казаха: Този богохулства.
4 А Исус, като знаеше мислите им, каза: Защо мислите зло в сърцата си?
5 Защото кое е по-лесно да кажа: Прощават ти се греховете, или да кажа: Стани и ходи?
6 Но за да познаете, че Човешкият Син има власт на земята да прощава греховете (тогава каза на паралитика): Стани, вдигни постелката си и иди у дома си.
7 И той стана и отиде у дома си.
8 А множествата, като видяха това, обзе ги страх и прославиха Бога, Който беше дал такава власт на човеците.
9 Призоваване на Матей
(Марк 2:13-17; Лука 5:27-32)

И като минаваше оттам, Исус видя един човек на име Матей, който седеше в бирничеството, и му каза: Върви след Мен! И той стана и Го последва.
10 И когато беше седнал на трапезата в къщата, ето, мнозина бирници и грешници дойдоха и насядаха с Исус и учениците Му.
11 И фарисеите, като видяха това, казаха на учениците Му: Защо вашият Учител яде с бирниците и грешниците?
12 А Той, като чу това, каза: Здравите нямат нужда от лекар, а болните.
13 Но идете и се научете какво значи писаното: "Милост искам, а не жертви", защото не съм дошъл да призова праведните, а грешните към покаяние.
14 Относно поста
(Марк 2:18-22; Лука 5:33-39)

Тогава при Него дойдоха Йоановите ученици и казаха: Защо ние и фарисеите постим много, а Твоите ученици не постят?
15 Исус им каза: Могат ли сватбарите да жалеят, докато е с тях младоженецът? Ще дойде обаче време, когато младоженецът ще им бъде отнет; и тогава ще постят.
16 Никой не пришива кръпка от нетепан плат на вехта дреха; защото онова, което трябва да запълни скъсаното, съдира плата и съдраното става по-грозно.
17 Нито наливат ново вино в стари мехове; иначе меховете се спукват, виното изтича и меховете се изхабяват. Но наливат ново вино в нови мехове и двете се запазват.
18 Излекуването на жената с кръвотечение и възкресяването на дъщерята на Яир
(Марк 5:21-43; Лука 8:40-56)

Когато им говореше това, ето, един началник дойде, кланяше Му се и казваше: Дъщеря ми току-що умря; но ела и възложи ръката Си на нея, и тя ще оживее.
19 И като стана, Исус отиде след него, също и учениците Му.
20 И, ето, една жена, която имаше кръвотечение дванадесет години, се приближи отзад и се допря до полата на дрехата Му;
21 защото си казваше: Ако се допра до дрехата Му, ще оздравея.
22 А Исус, като се обърна и я видя, каза: Дерзай, дъще, твоята вяра те изцели. И в същия час жената оздравя.
23 И когато Исус дойде в къщата на началника и видя свирачите и народа разтревожени, каза:
24 Идете си, защото момичето не е умряло, а спи. А те Му се присмиваха.
25 А като изгониха народа, Той влезе и я хвана за ръката; и момичето стана.
26 И това се разчу по цялата онази страна.
27 Излекуване на двама слепи
И когато Исус си отиваше оттам, след Него вървяха двама слепи, които викаха: Смили се над нас, Сине Давидов!
28 И като влезе в къщи, слепите се приближиха до Него; и Исус им каза: Вярвате ли, че мога да направя това? Те Му отговориха: Вярваме, Господи.
29 Тогава Той се допря до очите им и каза: Нека ви бъде според вярата ви.
30 И очите им се отвориха. А Исус им заръча строго: Внимавайте никой да не узнае това.
31 А те, като излязоха, разгласиха славата Му по цялата онази страна.
32 И когато те излизаха, ето, доведоха при Него един ням човек, обладан от бяс.
33 И след като бе изгонен бесът, немият проговори; и множествата се чудеха и казваха: Никога не се е виждало такова нещо в Израел.
34 А фарисеите казваха: Чрез началника на бесовете Той изгонва бесовете.
35 Тогава Исус обикаляше всички градове и села и поучаваше в синагогите им, и проповядваше благовестието на царството; и изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ.
36 А когато видя множествата, смили се над тях, защото бяха отрудени и пръснати като овце, които нямат пастир.
37 Тогава каза на учениците Си: Жътвата е изобилна, а работниците - малко;
38 затова се молете на Господаря на жътвата да изпрати работници на жътвата Си.
Матей: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28