за Христос

Защото и аз съм подвластен човек и имам подчинени войници; и казвам на един: Иди!, и той отива; и на друг: Ела!, и той идва; а на слугата си: Направи това!, и той го прави.

Слушай Матей 8:9
Матей 8:9

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 8:9

На предложението на Господ Исус да посети болния стотникът отговаря с думи, които говорят за истинска и дълбока вяра. Неговият отговор може да се перифразира така: „Не съм достоен да влезеш в моята къща. Но това не е и необходимо, тъй като Ти можеш да го излекуваш само като една дума. Добре познавам властта. Аз също получавам заповеди от по-горните на мен началници и давам заповеди на подчинените си и тези заповеди се изпълняват безпрекословно. Колко по-голяма власт биха имали Твоите думи над болестта на моя слуга!“

Други преводи на Матей 8:9:

Знам това, защото аз самият съм подвластен на началници, а имам и войници, които са ми подчинени. Като кажа на един: Иди!, той отива. На друг казвам: Ела тук! и той идва. Казвам на слугата си: Направи това! и той го прави.
/Съвременен превод 2004/
Защото и аз съм подвластен човек и имам подчинени на мен войници; и казвам на този: Иди! - и той отива; и на друг: Ела! - и той идва; а на слугата си: Направи това! - и той го прави.
/Верен 2002/
Защото и аз съм подвластен човек и имам подчинени войници; и казвам на един: Иди!, и той отива; и на друг: Ела!, и той идва; а на слугата си: Направи това!, и той го прави.
/Библейско общество 2000/
Защото и аз съм подвластен човек и имам подчинени на мен войници; и казвам на тогова: Иди, и той отива; и на друг: Дойди, и той дохожда; а на слугата си: Стори това, и го струва.
/Протестантски 1940/
защото и аз съм подвластен човек и имам мен подчинени войници; едному казвам: върви, и отива; и другиму: дойди, и дохожда; и на слугата си: направи това, и прави.
/Православен/
Защото и аз съм человек под власт, и имам подчинени на себе си войни; и казвам на тогози: Иди, и отхожда; и на другиго: Дойди, и дохожда; и на слугата си: Стори това, и струва го.
/Цариградски/
For I am a man under authority, having soldiers under me: and I say to this man, Go, and he goeth; and to another, Come, and he cometh; and to my servant, Do this, and he doeth it.
/KJV/