за Христос

Матей 8   

1 Чудесата на Исус Христос
Излекуване на прокажения
(Марк 1:40-45; Лука 5:12-16)

А когато Исус слезе от хълма, последваха Го големи множества.
2 И, ето, един прокажен дойде при Него, кланяше Му се и каза: Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш.
3 Тогава Исус протегна ръка и се допря до него, и каза: Искам; бъди очистен. И начаса се очисти от проказата.
4 А Исус му каза: Гледай да не кажеш това на никого; но за свидетелство на тях иди да се покажеш на свещеника и принеси дара, който Моисей е заповядал.
5 Излекуване на слугата на стотника
(Лука 7:1-10; Йоан 4:43-54)

А когато влезе в Капернаум, един стотник дойде при Него и Му се молеше:
6 Господи, слугата ми лежи у дома парализиран и много се мъчи.
7 Той му каза: Ще дойда и ще го изцеля.
8 Стотникът Му отговори: Господи, не съм достоен да влезеш под покрива ми; но кажи само една дума и слугата ми ще оздравее.
9 Защото и аз съм подвластен човек и имам подчинени войници; и казвам на един: Иди!, и той отива; и на друг: Ела!, и той идва; а на слугата си: Направи това!, и той го прави.
10 Исус, като чу това, почуди се и каза на онези, които вървяха след Него: Истина ви казвам, дори в Израел не съм намерил толкова вяра.
11 Но ви казвам, че мнозина ще дойдат от изток и от запад и ще насядат с Авраам, Исаак и Яков в небесното царство;
12 а синовете на царството ще бъдат изхвърлени в тъмнината отвън; там ще бъде плач и скърцане със зъби.
13 Тогава Исус каза на стотника: Иди си; както си повярвал, така нека ти бъде. И слугата оздравя в същия час.
14 Излекуване на тъщата на Петър
(Марк 1:29-34; Лука 4:38-41)

И когато Исус дойде в къщата на Петър, видя, че тъща му лежеше болна от треска.
15 И се допря до ръката й и треската я остави; и тя стана да Му прислужва.
16 А когато се свечери, доведоха при Него мнозина, обладани от бесове; и Той изгони духовете с една дума и изцели всички болни;
17 за да се сбъдне изреченото чрез пророк Исая, който казва:
"Той взе на Себе Си нашите немощи
и болестите ни понесе."
18 И като видя Исус около Себе Си много народ, заповяда да минат отвъд езерото.
19 И дойде един книжник и Му каза: Учителю, ще вървя след Тебе, където и да идеш.
20 Исус му отговори: Лисиците си имат леговища и небесните птици - гнезда; а Човешкият Син няма къде глава да подслони.
21 А друг от учениците Му каза: Господи, позволи ми първо да отида и погреба баща си.
22 Но Исус му каза: Върви след Мен и остави мъртвите да погребват своите мъртъвци.
23 Укротяване на бурята
(Марк 4:35-41; Лука 8:22-25)

И когато влезе в една ладия, учениците Му влязоха след Него.
24 И, ето, в езерото се надигна голямо вълнение, толкова силно, че вълните заливаха ладията; а Той спеше.
25 Тогава се приближиха, събудиха Го и казаха: Господи, спаси ни! Загиваме!
26 А Той им отвърна: Защо сте страхливи, маловерци? Тогава стана, смъмри ветровете и вълните и настана голяма тишина.
27 А човеците се чудеха и казваха: Какъв е Този, че и ветровете, и вълните Му се покоряват?
28 Изгонване на бесове
(Марк 5:1-20; Лука 8:26-39)

И когато дойде на отсрещната страна, в Гадаринската земя, срещнаха Го двама, обладани от бесове, които излизаха от гробищата; те бяха тъй свирепи, че никой не можеше да мине през онзи път.
29 И, ето, извикаха и казаха: Какво общо имаш с нас, Ти, Божий Сине? Нима си дошъл тук преди определеното време да ни мъчиш?
30 А недалеч от тях имаше голямо стадо свине, което пасеше.
31 И бесовете Му се молеха: Ако ни изгониш, изпрати ни в стадото свине.
32 Исус им каза: Идете. И те, като излязоха, отидоха в свинете; и, ето, цялото стадо се спусна надолу по стръмнината в езерото и загина във водата.
33 А свинарите побегнаха и като отидоха в града, разказаха всичко, включително и това, което беше станало с обладаните от бесове.
34 И, ето, целият град излезе да посрещне Исус; и като Го видяха, примолиха Му се да си отиде от техните предели.
Матей: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28