за Христос

А вие се молете така: Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име!

Слушай Матей 6:9
Матей 6:9

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 6:9

От 9 до 13 ст. ни е даден един модел на молитва, която обикновено се нарича „Господната молитва“. Когато употребяваме това название, не трябва да забравяме, че Самият Исус никога не се е молил с нея. Той я е дал на учениците Си като модел, според който те могат да формират своите молитви. Тя не ни дава буквално думите, които ние трябва да използваме (струва ни се, че 7 ст. изключва тази възможност). (

„Отче Наш, Който си на небесата.“ Молитвата трябва да е отправена към Бог Отец в знак на признание на Неговия суверенитет във вселената.

„Да се свети Твоето име.“ Ние трябва да започваме нашите молитви с преклонение, с което да отдаваме хвала и почит на Този, Който толкова ги е заслужил.

Други преводи на Матей 6:9: