за Христос

Матей 4:1-11   

1 Изкушението в пустинята
(Марк 1:12-13; Лука 4:1-13)

Тогава Исус бе отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола.
2 И след като пости четиридесет дни и четиридесет нощи, най-после огладня.
3 И така, изкусителят дойде и Му каза: Ако си Божий Син, заповядай тези камъни да станат хлябове.
4 А Той отговори: Писано е: "Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста."
5 Тогава дяволът Го заведе в святия град, постави Го на крилото на храма и Му каза:
6 Ако си Божий Син, хвърли се долу; защото е писано:
"Ще заповяда на ангелите Си за Теб;
и на ръце ще Те вдигат,
да не би да удариш о камък крака Си."
7 Исус му каза: Писано е още:
"Да не изпитваш Господа, твоя Бог."
8 Пак Го заведе дяволът на една много висока планина, показа Му всички царства на света и тяхната слава и Му каза:
9 Всичко това ще Ти дам, ако паднеш да ми се поклониш.
10 Тогава Исус му каза: Махни се, Сатана, защото е писано: "На Господа, твоя Бог, да се покланяш и само на Него да служиш."
11 Тогава дяволът Го остави; и, ето, ангели дойдоха и Му прислужваха.
Матей: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28