за Христос

Матей 3   

1 Проповедта на Йоан Кръстител
(Марк 1:1-8; Лука 3:2-17; Йоан 1:6-8, 19-28)

В онези дни дойде Йоан Кръстител и проповядваше в Юдейската пустиня, като казваше:
2 Покайте се, понеже наближи небесното царство.
3 Защото този беше, за когото се е говорило чрез пророк Исая:
"Глас на един, който вика в пустинята:
Пригответе пътя на Господа!
Прави направете пътеките за Него!"
4 А този Йоан носеше облекло от камилска козина и кожен пояс около кръста си; а храната му беше акриди и див мед.
5 Тогава излизаха при него от Йерусалим, цяла Юдея и цялата Йорданска околност
6 и се кръщаваха от него в реката Йордан, като изповядваха греховете си.
7 А като видя, че мнозина от фарисеите и садукеите идваха да се кръстят от него, им каза: Рожби ехиднини! Кой ви предупреди да бягате от идещия гняв?
8 Затова принасяйте плодове, достойни за покаяние;
9 и не помисляйте да си казвате: Авраам е нашият баща; защото ви казвам, че Бог може и от тези камъни да издигне чеда на Авраам.
10 А и брадвата лежи вече при корена на дърветата. И така, всяко дърво, което не дава добър плод, се отсича и се хвърля в огъня.
11 Аз ви кръщавам с вода за покаяние; а Онзи, Който идва след мен, е по-силен от мен и не съм достоен да се допра дори до сандалите Му. Той ще ви кръсти със Святия Дух и с огън.
12 Лопатата е в ръката Му и Той здраво ще очисти хармана Си, и ще събере житото Си в житницата, а плявата ще изгори в неугасим огън.
13 Кръщението на Исус Христос
(Марк 1:9-11; Лука 3:21, 22; Йоан 1:31-34)

Тогава дойде Исус от Галилея на Йордан при Йоан, за да бъде кръстен от него.
14 А Йоан Го възпираше, като Му казваше: Аз имам нужда да бъда кръстен от Теб, а Ти ли идваш при мен?
15 А Исус му отговори каза: Остави Ме сега, защото така подобава да изпълним всичко, което е право. Тогава Йоан Го остави.
16 И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и, ето, отвориха Му се небесата и видя, че Божият Дух слиза като гълъб и се спуска на Него;
17 и ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение.
Матей: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28