за Христос

дойде и се засели в един град, наречен Назарет; за да се сбъдне казаното чрез пророците, че ще се нарече Назарянин.

Слушай Матей 2:23
Матей 2:23

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 2:23

След смъртта на Ирод един Господен ангел уверява Йосиф, че вече няма опасност за тяхното завръщане. Когато стигнат Израелската земя, той разбира, че Иродовият син Архелей е наследил баща си като цар на Юдея. Йосиф не иска да рискува и след като опасенията му се потвърждават чрез един сън от Господа, той се отправя на север към областта Галилея и се установява да живее в Назарет.

За четвърти път в тази глава Матей ни припомня, че предсказанията се сбъдват. Той не споменава нито един пророк по име, но казва, че пророците са предсказали, че Месията ще бъде наречен Назарей. В СЗ няма стих, където това да е казано направо. Много изследователи предполагат, че Матей има предвид Исая 11:1: „И ще израсне пръчка от Иесевия пън, и отрасъл из корените му ще носи плод.“ Староеврейската дума за „пръчка“ е netzer, от което те правят извод, че тук става въпрос за Исус, но за нас връзката изглежда далечна. По-правдоподобно ни се струва обяснението, че думата „Назарей“ се е използвала за назоваване на всеки, който е живеел в Назарет - град, на който всички останали гледали с презрение. Натанаил дава израз на това отношение с пословичния въпрос: „От Назарет може ли да произлезе нещо добро?“ ( Йоан 1:46). Презрението, наслоявано върху този „незначителен“ град, се е пренасяло автоматично върху неговите жители. „Ще се нарече Назарей“ означава, че ще бъде презрян от хората. И макар че не можем да намерим предсказание в СЗ, което да казва, че Исус ще бъде наречен Назарей, в Исая 53:3 намираме едно предсказание, което казва, че Той ще бъде „презрян и отхвърлен от човеците“. Друго едно предсказание казва, че Той ще бъде „червей, а не човек, укоряван от човеците, и презиран от людете“ ( Псалми 22:6). И така, въпреки че пророците не използват точно такива думи, без съмнение има няколко предсказания, чийто смисъл е точно такъв.

Поразителен е фактът, че когато всемогъщият Бог идва на тази земя, хората Му дават едно презрително име. Онези, които Го следват, имат привилегията да споделят това презрително отношение ( Евреи 13:13).

Други преводи на Матей 2:23:

Той отиде и се засели в един град, наречен Назарет, за да се изпълни казаното чрез пророците, че Месията ще бъде наречен Назарянин.
/Съвременен превод 2004/
и дойде и се засели в един град, наречен Назарет, за да се сбъдне казаното чрез пророците, че ще се нарече Назарянин.
/Верен 2002/
дойде и се засели в един град, наречен Назарет; за да се сбъдне казаното чрез пророците, че ще се нарече Назарянин.
/Библейско общество 2000/
дойде и се засели в един град наречен Назарет; за да се сбъдне реченото чрез пророците, че ще се нарече Назарей.
/Протестантски 1940/
и, като дойде, засели се в един град, наричан Назарет, за да се сбъдне казаното чрез пророците, че Той ще се нарече Назорей.
/Православен/
та се засели в един град нарицаем Назарет: за да се сбъдне реченото чрез пророците, че Назарей ще да се нарече.
/Цариградски/
And he came and dwelt in a city called Nazareth: that it might be fulfilled which was spoken by the prophets, He shall be called a Nazarene.
/KJV/