за Христос

Матей 28   

1 Възкресението на Исус Христос
(Марк 16:1-8; Лука 24:1-12; Йоан 20:1-10)

А като мина съботата, в първия ден от седмицата дойдоха Мария Магдалена и другата Мария да видят гроба.
2 И, ето, стана голям трус; защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отвали камъка и седна на него.
3 Изгледът му беше като светкавица и облеклото му бяло като сняг.
4 И в страха си от него стражарите трепереха и станаха като мъртви.
5 А ангелът проговори на жените: Вие не се бойте, защото зная, че търсите разпънатия Исус.
6 Няма Го тук; защото възкръсна, както и каза. Елате и вижте мястото, където е лежал Господ.
7 Идете бързо да кажете на учениците Му, че е възкръснал от мъртвите. И, ето, Той отива преди вас в Галилея; там ще Го видите; ето, казах ви.
8 И те излязоха бързо от гроба със страх и голяма радост и се завтекоха да известят на учениците Му.
9 И, ето, Исус ги срещна и каза: Здравейте! А те се приближиха и се хванаха за нозете Му, и Му се поклониха.
10 Тогава Исус им каза: Не бойте се. Идете и кажете на братята Ми да идат в Галилея и там ще Ме видят.
11 Когато те отидоха, ето, някои от стражата дойдоха в града и известиха на главните свещеници всичко, което беше станало.
12 А те, след като се събраха със старейшините и се съвещаваха, дадоха на войниците доста пари и казаха:
13 Кажете, че учениците Му дойдоха през нощта и Го откраднаха, когато ние спяхме.
14 И ако слухът за това стигне до управителя, ние ще го убедим да не ви наказва и така ще ви избавим от тревоги.
15 А те взеха парите и постъпиха, както бяха научени. И това, което те казаха, се разнесе между юдеите и продължава даже и до днес.
16 Заветът на възкръсналия Исус Христос към учениците Му
А единадесетте ученика отидоха в Галилея, на хълма, където Исус им беше посочил.
17 И като Го видяха, поклониха Му се; а някои се усъмниха.
18 Тогава Исус се приближи към тях и заговори: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята.
19 И така, идете и създавайте ученици измежду всички народи, и ги кръщавайте в името на Отца и Сина, и Святия Дух,
20 като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И, ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на века.
Матей: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28