за Христос

Матей 27   

1 Исус пред Пилат
(Марк 15:1; Лука 23:1-2; Йоан 18:28-32)

А на сутринта всички главни свещеници и народни старейшини се съвещаваха против Исус, за да Го предадат на смърт.
2 И като Го вързаха, заведоха Го и Го предадоха на управителя Пилат.
3 Тогава Юда, който Го беше предал, като видя, че Исус бе осъден, разкая се и върна тридесетте сребърника на главните свещеници и старейшините, и каза:
4 Съгреших, че предадох невинна кръв. А те казаха: Нас какво ни засяга това? Ти му мисли.
5 И като хвърли сребърниците в храма, излезе и отиде, и се обеси.
6 А главните свещеници взеха сребърниците и казаха: Не е позволено да ги слагаме в храмовата каса, понеже са цена на кръв.
7 И като се съветваха, купиха с тях Нивата на грънчаря за погребване на чужденци.
8 Затова онази нива се нарича и днес Кръвна нива.
9 Тогава се изпълни изреченото чрез пророк Йеремия, който казва: "И взеха тридесетте сребърника, цената, определена за Него от израелтяните,
10 и ги дадоха за Нивата на грънчаря, както ми заповяда Господ."
11 А Исус застана пред управителя; и управителят Го попита: Ти Юдейският Цар ли си? А Исус му отвърна: Ти казваш.
12 И когато Го обвиняваха главните свещеници и старейшините, нищо не отговаряше.
13 Тогава Пилат Му каза: Не чуваш ли за колко неща свидетелстват против Тебе?
14 Но Той не му отговори нито на едно обвинение, така че управителят много се чудеше.
15 А на всеки празник управителят имаше обичай да пуска на народа един от затворниците, когото биха поискали.
16 А тогава имаха един прословут затворник на име Варава.
17 И така, като бяха събрани, Пилат им каза: Кого искате да ви пусна - Варава ли или Исус, наречен Христос?
18 Понеже знаеше, че от завист Го предаваха.
19 При това, като седеше на съдийския престол, жена му изпрати до него да кажат: Не прави нищо на Този праведник; защото днес много пострадах насън поради Него.
20 А главните свещеници и старейшините убедиха народа да изпроси Варава, а Исус да предаде на смърт.
21 Управителят ги попита: Кого от двамата искате да ви пусна? А те казаха: Варава.
22 Пилат им каза: Тогава какво да правя с Исус, наречен Христос? Те всички извикаха: Нека бъде разпънат!
23 А той каза: Че какво зло е сторил? А те още по-силно закрещяха: Разпъни Го!
24 И така Пилат, като видя, че никак не помага, а, напротив, че се повдига размирие, взе вода, уми си ръцете пред множеството и каза: Аз съм невинен за кръвта на Този праведник; вие му мислете.
25 А целият народ отговори: Кръвта Му да бъде върху нас и върху децата ни.
26 Тогава им пусна Варава; а Исус бичува и Го предаде на разпятие.
27 Издевателството на войниците
(Марк 15:16-20; Йоан 19:2-3)

Тогава войниците на управителя заведоха Исус в преторията и събраха около Него цялата рота.
28 И като Го съблякоха, облякоха Го в червена мантия.
29 Сплетоха венец от тръни и го наложиха на главата Му, и сложиха тръстикова пръчка в дясната Му ръка; и като коленичеха пред Него, подиграваха Му се, като казваха: Здравей, Царю Юдейски!
30 И Го заплюваха, взеха тръстиковата пръчка и Го удряха по главата.
31 И след като се подиграха с Него, съблякоха Му мантията и Го облякоха с Неговите дрехи, и Го заведоха да Го разпънат.
32 Разпъването и кръстната смърт на Исус Христос
(Марк 15:21-46; Лука 23:26-54; Йоан 19:17-42)

А на излизане намериха един киринеец, на име Симон; него заставиха да носи кръста Му.
33 И като стигнаха до едно място, наречено Голгота, което значи Лобно място,
34 дадоха Му да пие вино, размесено с жлъчка; но Той, като вкуси, не прие да пие.
35 И когато Го разпънаха, разделиха си дрехите Му, като хвърлиха жребий.
36 И седяха там да Го пазят.
37 И поставиха над главата Му надпис с обвинението Му, който гласеше: Този е Исус, Юдейският Цар.
38 Заедно с Него бяха разпънати двама разбойници, един отдясно и един отляво.
39 А минаващите оттам Му се подиграваха, като клатеха глави и казваха:
40 Ти, Който разрушаваш храма и за три дни пак го съграждаш, спаси Себе Си. Ако си Божий Син, слез от кръста.
41 Също и главните свещеници с книжниците и старейшините Го подиграваха, като казваха:
42 Други е избавил, а пък Себе Си не може да избави! Той е Израелевият Цар! Нека слезе сега от кръста и ще повярваме в Него.
43 Упова на Бога; нека Го избави сега, ако Му е угоден; понеже каза: Божий Син съм.
44 По същия начин Го ругаеха и разпънатите с Него разбойници.
45 А от шестия час до деветия час тъмнина покриваше цялата земя.
46 А около деветия час Исус извика със силен глас: Ели, Ели, лама савахтани?, т. е.: Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?
47 Някои от стоящите там, като чуха, казаха: Той вика Илия.
48 И веднага един от тях се завтече, взе гъба, натопи я в оцет и като я надяна на тръстикова пръчка, даде Му да пие.
49 А другите казаха: Остави! Да видим дали ще дойде Илия да Го избави.
50 А Исус, като извика пак със силен глас, издъхна.
51 И, ето, завесата на храма се раздра на две отгоре додолу, земята се разтресе, скалите се разпукаха,
52 гробовете се разтвориха и много тела на починали светии бяха възкресени,
53 които, като излязоха от гробовете след Неговото възкресение, влязоха в святия град и се явиха на мнозина.
54 А стотникът и онези, които заедно с него пазеха Исус, като видяха земетресението и всичко, което стана, много се уплашиха и казаха: Наистина този беше Син на Бога.
55 Там бяха още и гледаха отдалеч много жени, които бяха следвали Исус от Галилея и Му служеха;
56 сред тях бяха Мария Магдалена и Мария, майка на Яков и на Йосия, и майката на Зеведеевите синове.
57 И когато се свечери, дойде един богаташ от Ариматея на име Йосиф, който също се беше учил при Исус.
58 Той дойде при Пилат и поиска тялото на Исус. Тогава Пилат заповяда да му се даде.
59 Йосиф, като взе тялото, обви го с чиста плащеница
60 и го положи в своя нов гроб, който беше изсякъл в скалата; и като привали голям камък на гробната врата, си отиде.
61 А там бяха Мария Магдалена и другата Мария, които седяха срещу гроба.
62 И на следващия ден, който беше след деня на Приготовлението за празника, главните свещеници и фарисеите се събраха при Пилат и казаха:
63 Господарю, спомнихме си, че Онзи измамник приживе каза: След три дни ще възкръсна.
64 Затова заповядай гробът да се пази здраво до третия ден, да не би учениците Му да дойдат и да Го откраднат, и да кажат на народа: Възкръсна от мъртвите. Така последната измама ще бъде по-лоша от първата.
65 Пилат им каза: Вземете стража; идете, пазете Го, както знаете.
66 А те отидоха и завардиха гроба, и заедно със стражата запечатаха камъка.
Матей: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28