за Христос

Матей 26:6-13   

6 Помазването на Исус Христос във Витания
(Марк 14:3-9; Йоан 12:1-8)

А когато Исус беше във Витания, в къщата на Симон Прокажения,
7 до Него се приближи една жена, която имаше алабастрен съд с много скъпо миро, което изливаше на главата Му, докато Той седеше на трапезата.
8 А учениците, като видяха това, възнегодуваха, като казваха: Защо се прахоса това?
9 Защото това миро можеше да се продаде за голяма сума, която да се раздаде на сиромасите.
10 Но Исус, като узна това, им каза: Защо досаждате на жената? Понеже тя извърши добро дело за Мене.
11 Защото сиромасите винаги се намират между вас, но Аз не винаги съм между вас.
12 Защото тя, като изля това миро върху тялото Ми, направи го, за да Ме приготви за погребение.
13 Истина ви казвам: Където и да се проповядва това благовестие по целия свят, ще се разказва за неин спомен и това, което тя направи.
Матей: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28