за Христос

Матей 26:57,58,69-75   

57 Исус Христос на съд пред Синедриона
(Марк 14:53-65; Лука 22:54, 63-71; Йоан 18:13-14, 19-24)

А тези, които бяха хванали Исус, Го заведоха у първосвещеника Каяфа, където бяха събрани книжниците и старейшините.
58 А Петър вървеше след Него отдалеч до двора на първосвещеника; и като влезе вътре, седна със слугите да види края.
69 Отричането на Петър
(Марк 14:66-72; Лука 22:55-62; Йоан 18:15-18, 25-27)

А Петър седеше вън на двора; и една слугиня дойде при него и му каза: И ти беше с Исус Галилеянина.
70 А той се отрече пред всички, като каза: Не разбирам какво говориш.
71 И когато излезе в преддверието, видя го друга слугиня и каза на тези, които бяха там: И този беше с Исус Назарянина.
72 И Петър пак се отрече с клетва: Не познавам Човека.
73 След малко се приближиха и онези, които стояха наблизо, и казаха на Петър: Наистина и ти си от тях, защото твоят говор те издава.
74 Тогава той започна да проклина и да се кълне: Не познавам Човека. И на часа петелът пропя.
75 И Петър си спомни думите на Исус, Който беше казал: Преди да пропее петелът, три пъти ще се отречеш от Мен. И той излезе навън и плака горко.
Матей: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28