за Христос

Матей 26:47-56   

47 Залавянето на Исус
(Марк 14:43-52; Лука 22:47-53; Йоан 18:1-12)

И когато Той говореше, ето, Юда, един от дванадесетте, дойде, и с него - голямо множество, с мечове и сопи, изпратени от главните свещеници и народните старейшини.
48 А онзи, който Го предаваше, им беше дал знак, като каза: Когото целуна за поздрав, Той е; хванете Го.
49 И веднага се приближи до Исус и каза: Здравей, Учителю! И Го целуна.
50 А Исус му каза: Приятелю, за каквото си дошъл, направи го. Тогава пристъпиха, сложиха ръце на Исус и Го хванаха.
51 И, ето, един от тези, които бяха с Исус, протегна ръка, измъкна меча си и като удари слугата на първосвещеника, отсече ухото му.
52 Тогава Исус му каза: Върни меча си на мястото му, защото всички, които посягат към меча, от меч ще загинат.
53 Или мислиш, че не мога да извикам към Своя Отец и Той да Ми изпрати още сега повече от дванадесет легиона ангели?
54 Но тогава как биха се сбъднали Писанията, според които трябва да стане така?
55 В същия час Исус каза на народа: Като срещу разбойник ли сте излезли с мечове и сопи да Ме уловите? Всеки ден седях и поучавах в храма и не Ме хванахте.
56 Но всичко това стана, за да се сбъднат Писанията на пророците. Тогава всички ученици Го оставиха и се разбягаха.
Матей: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28