за Христос

Матей 26:30,36-46   

30 И като изпяха химн, излязоха на Елеонския хълм.
36 В Гетсиманската градина
(Марк 14:32-42; Лука 22:39-46)

Тогава Исус дойде с тях на едно място, наречено Гетсимания; и каза на учениците Си: Поседете тук, докато отида там да се помоля.
37 И като взе със Себе Си Петър и двамата Зеведееви синове, започна да скърби и да тъгува.
38 Тогава им каза: Душата Ми е прескръбна до смърт; постойте тук и бдете заедно с Мен.
39 И като отиде малко напред, падна на лицето Си и се молеше, като казваше: Отче Мой, ако е възможно, нека Ме отмине тази чаша; не обаче, както Аз искам, но както Ти искаш.
40 Дойде при учениците и ги намери заспали, и каза на Петър: Не можахте ли поне един час да бдите с Мене?
41 Бдете и се молете, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото - немощно.
42 Пак отиде втори път и се помоли, като каза: Отче Мой, ако не е възможно да Ме отмине тази чаша, без да я пия, нека бъде Твоята воля.
43 И като дойде, пак ги намери заспали; защото очите им бяха натежали.
44 И пак ги остави и отиде да се помоли трети път, като каза пак същите думи.
45 Тогава дойде при учениците и им каза: Още ли спите и почивате? Ето, часът наближи, когато Човешкият Син се предава в ръцете на грешници.
46 Станете да вървим. Ето, приближи се този, който Ме предава.
Матей: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28