за Христос

Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така че да заблудят, ако е възможно, и избраните.

Слушай Матей 24:24
Матей 24:24

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 24:24

23 и 24 ст. съдържат нови предупреждения срещу лъжемесиите и лъжепророците. В това бурно време ще се носят много слухове, че Месията се намира на някое тайно място. Тези слухове често ще се използват, за да излъжат хората, които с цялото си сърце и любов търсят Христос. Затова Господ предупреждава всички Свои ученици да не вярват на новини за идването на Христос на някое определено място. Дори и онези, които ще извършват чудеса, няма да бъдат изпратени непременно от Бог: чудесата също могат да имат сатанински произход. Човекът на злото ще получи сатанинска власт, за да извършва чудеса ( 2Солунци 2:9,10).

Други преводи на Матей 24:24:

Казвам ви това, защото ще се появят лъжемесии и лъжепророци и ще извършат велики знамения и чудеса, за да заблудят, ако е възможно, дори и избраните от Бога.
/Съвременен превод 2004/
Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така че да заблудят, ако е възможно, и избраните.
/Верен 2002/
Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така че да заблудят, ако е възможно, и избраните.
/Библейско общество 2000/
защото ще се появят лъжехристи, и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно, и избраните.
/Протестантски 1940/
защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци и ще покажат големи личби и чудеса, за да прелъстят, ако е възможно, и избраните.
/Православен/
защото ще възстанат лъжехристи и лъжепророци, и ще покажат големи знамения и чудеса, така що да прелъстят, ако е възможно, и избраните.
/Цариградски/
For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect.
/KJV/