за Христос

Матей 24:15-42   

15 Затова, когато видите мерзостта, която докарва запустение, за която говори пророк Даниил, стояща на святото място (който чете, нека разбира),
16 тогава онези, които са в Юдея, нека бягат по планините;
17 който се намира на покрива на къщата, да не слиза да вземе нещата от къщата си;
18 и който се намира на нивата, да не се връща назад да взема дрехата си.
19 А горко на бременните и кърмачките в онези дни!
20 И се молете да не се случи бягането през зимата или в съботен ден,
21 защото тогава ще има голяма скръб, небивала от началото на света досега и каквато няма да има.
22 И ако не се съкратяха онези дни, не би се избавил нито един човек, но заради избраните онези дни ще се съкратят.
23 Тогава ако ви каже някой: Ето, тук е Христос, или: Там е, не вярвайте.
24 Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така че да заблудят, ако е възможно, и избраните.
25 Ето, предсказах ви.
26 И така, ако ви кажат: Ето, Той е в пустинята - не излизайте; или: Ето, Той е във вътрешните стаи - не вярвайте.
27 Защото както светкавицата излиза от изток и се вижда до запад, така ще бъде пришествието на Човешкия Син.
28 Където бъде трупът, там ще се съберат и орлите.
29 А веднага след скръбта на онези дни слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще падат от небето и небесните сили ще се разклатят.
30 Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще заплачат всички земни племена, като видят Човешкия Син, идващ на небесните облаци със сила и голяма слава.
31 Ще изпрати Своите ангели с гръмогласна тръба; и те ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия.
32 И научете притчата от смокинята: Когато клоните й вече омекнат и развият листа, знаете, че лятото е близо.
33 Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че Той е близо при вратата.
34 Истина ви казвам: Това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко това.
35 Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.
36 Второто пришествие на Исус Христос
(Марк 13:32-37; Лука 17:26-30; 34-36)

А за онзи ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец.
37 И както стана в Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син.
38 Защото както и в онези дни преди потопа ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха, до деня, когато Ной влезе в ковчега,
39 и не усетиха, докато дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на Човешкия Син.
40 Тогава двама ще бъдат на нивата; единият ще бъде взет, а другият ще бъде оставен.
41 Две жени ще мелят на мелницата; едната ще бъде взета, а другата ще бъде оставена.
42 Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ.
Матей: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28