за Христос

Матей 24   

1 Пророчеството за разрушаването на храма и края на света
(Марк 13:1-31; Лука 21:5-33)

И като излезе Исус от храма и си отиваше, учениците Му се приближиха да Му покажат зданията на храма.
2 А Той им отговори: Виждате ли всичко това? Истина ви казвам: Тук няма да остане камък върху камък, който да не се срине.
3 И когато седеше на Елеонския хълм, учениците дойдоха при Него насаме и казаха: Кажи ни кога ще бъде това? И какъв ще бъде белегът на Твоето пришествие и за свършека на века?
4 Исус им отговори: Пазете се да не ви заблуди някой;
5 защото мнозина ще дойдат в Мое име, като кажат: Аз съм Христос, и ще заблудят мнозина.
6 И ще чуете за войни и военни слухове; но внимавайте да не се смущавате; понеже тези неща трябва да станат; но това още не е краят.
7 Защото ще се повдигне народ против народ и царство против царство; и на разни места ще има глад и трусове.
8 Но всичко това ще бъде само начало на страдания.
9 Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият; и ще бъдете намразени от всички народи заради Моето име.
10 И тогава мнозина ще се съблазнят и един друг ще се предадат, и един друг ще се намразят.
11 И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина.
12 И понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее.
13 Но който устои докрай, той ще бъде спасен.
14 И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по целия свят за свидетелство на всички народи; и тогава ще дойде краят.
15 Затова, когато видите мерзостта, която докарва запустение, за която говори пророк Даниил, стояща на святото място (който чете, нека разбира),
16 тогава онези, които са в Юдея, нека бягат по планините;
17 който се намира на покрива на къщата, да не слиза да вземе нещата от къщата си;
18 и който се намира на нивата, да не се връща назад да взема дрехата си.
19 А горко на бременните и кърмачките в онези дни!
20 И се молете да не се случи бягането през зимата или в съботен ден,
21 защото тогава ще има голяма скръб, небивала от началото на света досега и каквато няма да има.
22 И ако не се съкратяха онези дни, не би се избавил нито един човек, но заради избраните онези дни ще се съкратят.
23 Тогава ако ви каже някой: Ето, тук е Христос, или: Там е, не вярвайте.
24 Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така че да заблудят, ако е възможно, и избраните.
25 Ето, предсказах ви.
26 И така, ако ви кажат: Ето, Той е в пустинята - не излизайте; или: Ето, Той е във вътрешните стаи - не вярвайте.
27 Защото както светкавицата излиза от изток и се вижда до запад, така ще бъде пришествието на Човешкия Син.
28 Където бъде трупът, там ще се съберат и орлите.
29 А веднага след скръбта на онези дни слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще падат от небето и небесните сили ще се разклатят.
30 Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще заплачат всички земни племена, като видят Човешкия Син, идващ на небесните облаци със сила и голяма слава.
31 Ще изпрати Своите ангели с гръмогласна тръба; и те ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия.
32 И научете притчата от смокинята: Когато клоните й вече омекнат и развият листа, знаете, че лятото е близо.
33 Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че Той е близо при вратата.
34 Истина ви казвам: Това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко това.
35 Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.
36 Второто пришествие на Исус Христос
(Марк 13:32-37; Лука 17:26-30; 34-36)

А за онзи ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец.
37 И както стана в Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син.
38 Защото както и в онези дни преди потопа ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха, до деня, когато Ной влезе в ковчега,
39 и не усетиха, докато дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на Човешкия Син.
40 Тогава двама ще бъдат на нивата; единият ще бъде взет, а другият ще бъде оставен.
41 Две жени ще мелят на мелницата; едната ще бъде взета, а другата ще бъде оставена.
42 Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ.
43 Но това да знаете, че ако стопанинът на дома би знаел в кой час ще дойде крадецът, би бдял и не би оставил да му подкопаят къщата.
44 Затова бъдете и вие готови; защото в час, в който не мислите, Човешкият Син иде.
45 И така, кой тогава е верният и разумен слуга, когото господарят му е поставил над домашните си слуги, за да им дава храна навреме?
46 Блажен е онзи слуга, чийто господар, като си дойде, го намери, че прави така.
47 Истина ви казвам, че ще го постави над целия си имот.
48 Но ако онзи слуга е зъл и каже в сърцето си: Господарят ми се забави,
49 и той почне да бие съслужителите си и да яде и пие с пияниците,
50 господарят на онзи слуга ще дойде в ден, когато той не го очаква, и в час, който той не знае,
51 и като го подложи на сурово бичуване, ще определи неговата участ с лицемерите; там ще бъде плач и скърцане със зъби.
Матей: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28