за Христос

Матей 23:1-12   

1 За фарисеите
(Марк 12:38-40; Лука 20:45-47)

Тогава Исус заговори на народа и на учениците Си:
2 На мястото на Моисей са седнали книжниците и фарисеите.
3 Затова всичко, което ви заръчат, правете и пазете, но според делата им не постъпвайте; понеже говорят, а не вършат.
4 Защото овързват тежки и непоносими бремена и ги налагат върху плещите на хората, а самите те не искат даже с пръст да ги побутнат.
5 А вършат всичките си дела, за да ги виждат хората; защото разширяват филактериите си и правят големи полите на дрехите си,
6 и обичат първото място при угощенията и първите столове в синагогите,
7 и поздравите по пазарите, и хората да ги наричат учители.
8 Но вие не наричайте себе си учители, защото Един е вашият Учител, а вие всички сте братя.
9 И никого на земята недейте нарича свой отец, защото Един е вашият Отец - Небесният.
10 Не наричайте себе си и наставници, защото Един е вашият Наставник - Христос.
11 А по-големият между вас нека ви бъде служител.
12 А който възвисява себе си, ще се смири; и който смири себе си, ще се възвиси.
Матей: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28